Ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk

Dlaczego warto?

Ryzyka finansowe i OC

Ubezpieczenie chroni przedsiębiorstwa realizujące projekty budowlane, jak również montażowe, na wypadek ryzyk finansowych i odpowiedzialności cywilnej, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Obiekty kubaturowe

Ubezpieczenie stosowane jest w odniesieniu do projektów z zakresu inżynierii lądowej w szczególności w przypadku realizacji obiektów kubaturowych.

Montaż i testy

Ubezpieczenie odnosi się do ochrony wszelkiego rodzaju instalacji przemysłowych w trakcie ich montażu z włączeniem okresu testów.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie zostało stworzone dla wszystkich stron procesu budowlanego – przedsiębiorstw budowlanych, generalnych wykonawców robót budowlanych, inwestorów i inwestorów zastępczych lub właścicieli, oraz podwykonawców.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Ubezpieczenie gwarantuje zabezpieczenie finansowe, stanowiące ochronę mienia będącego w stadium budowy. Z uwagi na specyfikę inwestycji budowlanych tego rodzaju pokrycia ubezpieczeniowego nie gwarantują inne ubezpieczenia majątkowe.
  • Ochrona ubezpieczeniowa bazuje na formule „od wszystkich ryzyk” i zapewnia bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa w niespodziewanych sytuacjach.
  • Kilkadziesiąt klauzul dodatkowych, stanowiących integralną część warunków standardu Munich Re, pozwala na znaczące zmodyfikowanie ochrony, stosownie do rodzaju prowadzonych prac i potrzeb klientów.

Co obejmuje ubezpieczenie?

  • W zakresie ochrony znajdują się szkody powstałe w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w  tym testów maszyn i urządzeń oraz  szkód ujawnionych w okresie konserwacji. Nasze warunki ogólne zostały stworzone na bazie standardu monachijskiego szeroko stosowanego na polskim rynku.

Przedmiot ubezpieczenia – proces inwestycyjny

  • Ubezpieczenie obejmuje cały proces inwestycyjny polegający na budowie nowego obiektu budowlanego lub montażu instalacji.
  • Ubezpieczenie jest zawierane na cały proces budowlany, od robót związanych z budową fundamentów, do ostatecznego odbioru inwestycji, włączając w to testy urządzeń i okres konserwacji.

Rozszerzenie – OC

  • Ubezpieczenie można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną podmiotów zaangażowanych w realizację  kontraktu budowlanego lub montażowego w stosunku do osób trzecich.

Rozszerzenie  – utrata zysku

  • Ubezpieczenie można rozszerzyć o „zysk brutto”, który mógłby zostać utracony przez inwestora w przypadku powstania opóźnień w uruchomieniu działalności obiektu.

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z OWU CAR PROTECT, okres ten wyznacza zarówno wskazany w umowie ubezpieczenia okres ubezpieczenia, jak i określone zdarzenia związane w tokiem realizacji kontraktu, takie jak rozpoczęcie robót, sporządzenie protokołu odbioru, czy rozpoczęcie użytkowania lub eksploatacji.

Zgodnie z zapisami OWU CAR, straty lub szkody spowodowane błędami projektowymi w przedmiocie ubezpieczenia mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych w klauzuli 115.

Zgodnie z zapisami OWU EAR PROTECT próby i testy nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Zgodnie z zapisami OWU EAR PROTECT ubezpieczonymi mogą być wszystkie podmioty wykonujące dany kontrakt w okresie i miejscu ubezpieczenia.

Zgodnie z zapisami OWU EAR PROTECT, koszty złomowania są objęte ochroną do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż limit na pierwsze ryzyko ponad sumę ubezpieczenia kontraktu.

W ramach umowy ubezpieczenia CONTRACTOR PLANT MACHINERY PROTECT, suma ubezpieczenia dla każdej maszyny powinna odpowiadać jej nowej wartości odtworzeniowej.

Nie, zakres odpowiedzialności Colonnade w ramach umowy ubezpieczenia CONTRACTOR PLANT MACHINERY PROTECT od uszkodzeń jest to jedynie ubezpieczenie szkody rzeczowej.

Zgodnie z warunkami ubezpieczenia CONTRACTOR PLANT MACHINERY PROTECT, odpowiedzialność Colonnade ustaje w sytuacji, gdy po zaistnieniu szkody uszkodzona maszyna będzie utrzymywana w eksploatacji bez dokonania naprawy.

Ochroną ubezpieczeniową CONTRACTOR PLANT MACHINERY PROTECT objęte są maszyny podczas postoju i podczas rozmontowania w celu oczyszczenia.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń CPM 15.11.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu EAR 1.09.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy CAR 1.09.17

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
grupa pracowników w holu w biurowcu, przerwa w pracy
Ochrona pracowników przed konsekwencjami NW
pożar po wybuchu w mieszkaniu, ogień i dym na klatce schodowej
Ubezpieczenie dla firm i instytucji na wypadek aktu terroryzmu lub sabotażu

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Paweł Sonnenberg

W branży ubezpieczeniowej jestem od 2002 r. Specjalizuję się w ubezpieczeniach technicznych i majątkowych.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.