W Colonnade bardzo ważna jest dla nas ochrona danych osobowych, dlatego przygotowaliśmy materiał informacyjny pokazujący w jaki sposób Colonnade przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Głównym aktem prawnym regulującym od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

W niniejszej polityce znajdują się informacje na temat:

 • Czym są dane osobowe?
 • Kto jest Administratorem i co to znaczy?
 • Jakie są Twoje prawa?
 • Jak można się z nami skontaktować?
 • Jakie zasady stosowane są w przetwarzaniu danych osobowych?
 • Czy dane osobowe przekazywane są poza Unię Europejską?
 • Skąd możemy mieć Twoje dane?
 • Jakie dane osobowe zbieramy? (dane związane z umową ubezpieczenia np: ubezpieczających, ubezpieczonych, poszkodowanych, zgłaszających roszczenie, świadków, dane potencjalnych klientów, dane związane z reklamacjami, dane związane ze sprawami zgłaszanymi do rzecznika klienta, dane osób korzystających z newslettera, dane dostawców usług, dane pośredników ubezpieczeniowych, dane potencjalnych pracowników, dane związane z zatrudnieniem, dane związane z innymi rozliczeniami)
 • Kiedy możemy prowadzić marketing?
 • Szczegółowe informacje związane z usługami elektronicznymi
 • Informacje dotyczące Cookies (tzw. „Ciasteczek”)

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG) można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Colonnade (dpo@colonnade.pl) lub wysyłając pismo na adres oddziału Colonnade.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt. 1 RODO).

Kto jest Administratorem i co to znaczy?

Zgodnie z przepisami prawa (art. 4 pkt 7 RODO) administratorem danych osobowych jest podmiot, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku korzystania z naszych usług lub współpracy z nami administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, prowadzącą działalność w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa (dalej: Colonnade lub Administrator). 

Jako Administrator Twoich danych zobowiązani jesteśmy je chronić i przetwarzać jedynie w przypadkach gdy pozwala nam na to prawo. Zobowiązani jesteśmy do szanowania Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą. Dlatego też zapoznaj się z uprawnieniami które Ci przysługują. 

Jakie są Twoje prawa?

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce, jak i w Luksemburgu), a także prawo do cofnięcia wyrażonych zgód. Zgody można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Co więcej, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia kampanii marketingu bezpośredniego.

Jak można się z nami skontaktować?

Z Administratorem można się kontaktować pisząc na adres oddziału Colonnade, dzwoniąc pod numer: +48 22 276 26 00 oraz wysyłając e-mail: info@colonnade.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar EOG można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Colonnade (dpo@colonnade.pl)  lub wysyłając pismo na adres oddziału Colonnade. 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w zakresie niniejszej polityki oraz przetwarzania danych osobowych przez Colonnade skontaktuj się z inspektorem ochrony danych osobowych.

Jakie zasady stosowane są w przypadku przetwarzania danych osobowych?

Przy przetwarzaniu danych osobowych stosujemy zgodnie z prawem poniższe zasady i dlatego też wszystkie dane osobowe muszą być:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”) – dlatego zawsze informujemy Cię na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”) – dlatego zawsze informujemy Cię o celu ich zbierania;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”) – dlatego zawsze informujemy Cię, które dane są nam potrzebne, aby osiągnąć dany cel ich przetwarzania;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”) – dlatego informujemy Cię o prawie ich poprawiania;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”) – w związku z tym, iż w większości sytuacji przetwarzanie danych osobowych w przypadku Towarzystwa Ubezpieczeń opiera się na przepisach prawa wskazujemy Ci te przepisy, a jeżeli nie jest to możliwe wskazujemy Ci umowne terminy po których kasujemy dane. W sekcji pt. "Jakie dane osobowe zbieramy” znajdziesz szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania danych osobowych wraz z konkretnymi przykładami;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”) – dlatego  stosujemy adekwatne środki bezpieczeństwa zarówno fizycznego, jak i informatycznego do zabezpieczenia Twoich danych.

Czy dane osobowe przekazywane są poza Unię Europejską?

Dane osobowe mogą być przekazane przez Colonnade do Państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) jedynie w sytuacjach określonych przez prawo, w szczególności, gdy zostaną spełnione warunki zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Przekazanie danych osobowych może odbywać się m.in. na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO lub na podstawie „Ram Prywatności Danych UE-USA”, co oznacza, że zapewniono stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskie. W innych przypadkach przesyłania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy informacja o tym, zostanie udostępniona w klauzuli dotyczącej zasad ich przetwarzania.

Skąd możemy mieć Twoje dane?

Co do zasady zbieramy dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Niekiedy mogą one zostać nam przekazane przez osoby trzecie m.in. kiedy Twój znajomy/członek rodziny przekazał nam Twoje dane w celu polecenia naszych usług; kiedy osoba przez Ciebie upoważniona dokonała zgłoszenia szkody w Twoim imieniu; kiedy zostałeś wskazany przez osobę zgłaszająca szkodę jako świadek w sprawie; inny administrator (np. pracodawca) udostępnił nam Twoje dane w celu ubezpieczenia. Możemy również otrzymać Twoje dane osobowe od podmiotów, które zebrały Twoją zgodę na ich udostępnienie Colonnade w celu przedstawienia naszej oferty. W takich sytuacjach, na zasadach określonych przepisami prawa, poinformujemy Cię, że staliśmy się administratorem Twoich danych chyba, że udzielenie takich informacji okaże się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Poniżej znajdują się informacje na temat głównych sytuacji w jakich możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe.

Dane związane z umową ubezpieczenia

Gdy zdecydujesz się na ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez Colonnade, musimy zebrać od Ciebie dane tak by określić strony umowy, a także dokonać oceny ryzyka ubezpieczeniowego czy też zweryfikować czy dany produkt odpowiada Twoim potrzebom. Dane osobowe niezbędne są również do wykonania umowy ubezpieczenia tj. do weryfikacji zgłoszonych roszczeń.

Czy musisz podawać dane osobowe? W przypadku danych Ubezpieczającego oraz w przypadku umów ubezpieczenia, gdzie Ubezpieczony wskazany jest imiennie, podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz wypełnienia obowiązków prawnych Colonnade. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie lub wykonanie umowy ubezpieczenia (chyba, że ich podanie zostało oznaczone jako opcjonalne)

Dlaczego zbieramy dane? Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych Ubezpieczającego jest podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia, w tym wypełnienie obowiązku prawnego Colonnade w postaci dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz potrzeb a także  do weryfikacji zgłoszonych roszczeń. W przypadku innych osób niż ubezpieczający, np. ubezpieczony, świadek, osoba zgłaszająca roszczenie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy ubezpieczenia, które stanowi podstawę prawną do ich przetwarzania. W zakresie danych dotyczących stanu zdrowia ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia, zawartych w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia mogą one być przetwarzane odpowiednio w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia, w zakresie niezbędnym z uwagi na cel i rodzaj ubezpieczenia a podstawą prawną ich przetwarzania jest uprawnienie zakładu ubezpieczeń wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

W pozostałych przypadkach dane dotyczące stanu zdrowia mogą być przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą albo na podstawie i w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed wnoszonymi roszczeniami.

W jakich jeszcze celach przetwarzamy Twoje dane? Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a konieczność ich przetwarzania wynika zawsze z przepisów prawa (dotyczących: działalności ubezpieczeniowej, rozpatrywania reklamacji, kwestii podatkowych i księgowych, obowiązków statystycznych i aktuarialnych oraz ochrony konsumentów), a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego poprzez jego reasekurację, zapobieganie szkodom Administratora poprzez przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej, prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów własnych poprzez prowadzenie działań analitycznych i kontakt z osobą, której dane dotyczą, zapewnienie zgodności w zakresie międzynarodowych sankcji poprzez prowadzenie analiz, a także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z działalności Administratora, w tym podejmowania niezbędnych działań dla ich zabezpieczenia). 

Komu możemy ujawnić Twoje dane? Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionych celów i na podstawie pisemnej umowy (m.in. dostawcom usług IT, pośrednikom ubezpieczeniowym, likwidatorom szkód, windykatorom, agencjom marketingowym), a także innym podmiotom w związku z usprawiedliwionym celem Administratora (m.in. zakładom ubezpieczeń, reasekuratorom, instytucjom płatniczym, podmiotom świadczącym bezpośrednio usługi na rzecz poszkodowanego).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Dane osobowe, w zależności od celu, są przetwarzane zawsze nie dłużej niż to wynika z okresu przedawnienia roszczeń lub przepisów prawa. W zależności od rodzaju umowy ubezpieczenia roszczenia przedawniają się po trzech latach od zakończenia umowy. Jednak w przypadku niektórych szkód z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej okres przedawnienia roszczeń wynosi dwadzieścia lat. Dodatkowo Colonnade zobowiązane jest przetwarzać Twoje dane do celów księgowych i podatkowych przez okres wynikający z odpowiednich przepisów, który wynosi obecnie 5 lat licząc od końca roku, w którym umowa ubezpieczenia się rozwiązała. Colonnade może w wyjątkowych sytuacjach przetwarzać Twoje dane po upływie tych terminów, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy prawa np. gdy toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne. 

Czy podejmujemy decyzję bez udziału człowieka, tj. w sposób zautomatyzowany?

Administrator może stosować proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w jego ramach korzystać z profilowania klientów (np. ubezpieczonych, poszkodowanych) na podstawie danych przekazanych przez te osoby. W naszych algorytmach uwzględniamy szereg czynników takich jak cechy demograficzne (np.: wiek), dominujące na rynku trendy związane z poszczególnymi rodzajami ryzyk ubezpieczeniowych, historię szkodowości i inne. Szczególne sytuacje, w których korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, obejmują:

 • ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, która może wpływać na zakres oferowanych produktów, wartość składki lub decyzję o odmowie zawarcia ubezpieczenia;
 • decyzję o przyznaniu i wartości odszkodowania do wypłacenia w przypadku niektórych rodzajów szkód;
 • zapewnienie zgodności z sankcjami międzynarodowymi, które może wpływać na możliwość zawarcia ubezpieczenia lub wypłaty odszkodowania.

Klientom przysługuje prawo m.in. do kontaktu z Kontrolerem Danych w celu uzyskania uzasadnienia zautomatyzowanej decyzji i jej zakwestionowania.

Dane potencjalnych klientów

Jeżeli udzieliłeś zgody Colonnade lub naszemu partnerowi na udostępnienie swoich danych osobowych Colonnade w celu marketingu naszych produktów możemy się z Tobą skontaktować w wybrany przez Ciebie sposób, aby przedstawić naszą ofertę.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda i/lub na ich udostępnienie Colonnade w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów.

W jakich jeszcze celach przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podjęcie działań zmierzających do zaoferowania Ci naszych produktów. Przetwarzanie w innych celach możliwe jest jedynie w sytuacji, w której zmieni się w/w cel tj. zdecydujesz się na zawarcie umowy, złożysz reklamację. W takich sytuacjach zawsze poinformujemy Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych.

Skąd mamy Twoje dane: Colonnade współpracuje z wieloma partnerami w związku z tym przy pierwszym kontakcie poinformujemy Cię dokładnie jaki podmiot udostępnił nam Twoje dane. Pamiętaj, iż możesz skontaktować się z nami ponownie w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych

Jakie kategorie danych przetwarzamy? Colonnade może uzyskać i przetwarzać jedynie dane podstawowe niezbędne do podjęcia działań marketingowych (z wyłączeniem szczególnych kategorii danych osobowych), m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

Komu możemy ujawnić Twoje dane? Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionego celu i na podstawie pisemnej umowy np. agentowi ubezpieczeniowemu działającemu w imieniu i na rzecz Colonnade.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Od dnia otrzymania Twoich danych będziemy je przetwarzać jedynie przez 30 dni w celu kontaktu z Tobą. W przypadku, gdy nasza oferta nie będzie odpowiadać Twoim potrzebom usuniemy je niezwłocznie w ciągu 30 dni.

Ważne: w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę poprzez kontakt na podany numer +48 22 276 26 00 lub e-mail: bok@colonnade.pl. Należy jednak pamiętać, iż cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodnie z RODO Colonnade ma miesiąc na obsłużenie takiego wniosku. Staramy się jednak, aby takie zgłoszenia były obsłużone w kilka dni.

Ponadto, jeżeli poinformujesz nas, że nie życzysz sobie kontaktu z naszej stronie, bez względu na uprzednio wyrażone zgody innym podmiotom, aby respektować Twoją wolę zablokujemy Twój numer w naszej bazie. Podstawą prawną do zachowania Twojego numeru jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 5 ust 2 RODO obligującym administratora do wykazania przestrzegania przepisów RODO w zakresie respektowania zgłoszonego sprzeciwu. Powyższa praktyka zgodna jest również z tzw. prawem do bycia zapomnianym, gdyż zgodnie z art. 17 ust 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych, nie ma zastosowania, kiedy administrator zobowiązany jest do wywiązania się z obowiązku przetwarzania na mocy prawa.

Dane związane z reklamacjami

W sytuacji, w której nasze usługi nie odpowiadają Twoim oczekiwaniom możesz złożyć reklamację. Colonnade w związku ze tym zgłoszeniem będzie przetwarzać Twoje dane.

Czy muszę podawać dane osobowe? Podanie danych osobowych jest umowne, ale konieczne. Bez ich podania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi oraz weryfikacja podnoszonych roszczeń. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne. 

Dlaczego zbieramy dane? Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i jedynie w celu obsługi reklamacji. Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom w związku z realizacją wyżej wymienionego celu i na podstawie pisemnej umowy (m.in. podmiotom współpracującym przy likwidacji szkód w imieniu Colonnade, pośrednikom ubezpieczeniowym), a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. zakładom ubezpieczeń, reasekuratorom, instytucjom płatniczym, podmiotom świadczącym bezpośrednio usługi na rzecz poszkodowanego). 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Dane osobowe przetwarzane są do wygaśnięcia celu w jakim zostały zebrane, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Dane związane ze sprawami zgłaszanymi do Rzecznika Klienta

W sytuacji, w której złożyłeś reklamację a jej rozpatrzenie nie jest dla Ciebie satysfakcjonujące możesz zwrócić się do Rzecznika Klienta z prośbą o pomoc.

Czy muszę podawać dane osobowe? Podanie danych osobowych jest umowne, ale konieczne. Bez ich podania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi oraz weryfikacja podnoszonych roszczeń. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne. 

Dlaczego zbieramy dane? Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci rozpatrzenia spraw zgłoszonych do Rzecznika Klienta. W przypadku zgłoszenia sprawy, gdzie do jej rozpatrzenia będzie wymagany dostęp do danych osobowych dot. stanu zdrowia podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą

Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom w związku z realizacją wyżej wymienionego celu i na podstawie pisemnej umowy (m.in. podmiotom współpracującym przy likwidacji szkód w imieniu Colonnade, pośrednikom ubezpieczeniowym), a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. zakładom ubezpieczeń, reasekuratorom, instytucjom płatniczym, podmiotom świadczącym bezpośrednio usługi na rzecz poszkodowanego). 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Dane osobowe przetwarzane są do wygaśnięcia celu w jakim zostały zebrane, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Dane osób korzystających z newslettera

W sytuacji, gdy chcesz otrzymywać informacje od Colonnade, w tym o najważniejszych zmianach, zbliżających się szkoleniach, czy też o naszej ofercie, możesz zapisać do newslettera.

Czy muszę podawać dane osobowe? Podanie danych osobowych jest umowne i dobrowolne.

Dlaczego zbieramy dane? Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody w celu prowadzenia kampanii marketingu bezpośredniego na podany adres e-mail poprzez przekazywanie newslettera, w tym informacji o organizowanych szkoleniach oraz spotkaniach. Twoje dane możemy przetwarzać również w celach statystycznych podejmowanych czynności marketingowych, co stanowi uzasadniony interes administratora.

Komu możemy ujawnić Twoje dane? Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom (tj. podmiotowi obsługującemu stronę internetową Administratora oraz firmie zajmującej się rozsyłaniem wiadomości) jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionego celu i na podstawie umowy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia kampanii marketingu bezpośredniego do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody Twoje dane zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy, tj. po wygaśnięciu usprawiedliwionego celu administratora.

Ważne: w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk na dole każdego przesyłanego newslettera.    

Dane pośredników ubezpieczeniowych

Kiedy chcesz nawiązać współpracę z Colonnade konieczne będzie zawarcie umowy, która jest niezbędna m.in. do wypełnienia obowiązków prawnych czy też wypłaty wynagrodzenia. Przy zawieraniu umowy będą potrzebne dane firmy pod którą działa agent, ew. dane członków zarządu oraz osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne.

Czy muszę podawać dane osobowe? Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Brak przekazania danych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy z Colonnade. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne tak samo jak adresu e-mail (chyba, że jest to niezbędne do przeprowadzenia egzaminów online dla pośredników ubezpieczeniowych, w tym rejestracji użytkownika i przekazania hasła).

Dlaczego zbieramy dane? Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych pośrednika ubezpieczeniowego jest podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz zawarcie i wykonanie umowy. Co więcej w przypadku Osób Fizycznych Wykonujących Czynności Agencyjne dane osobowe, w tym dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Colonnade, polegającego na rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego pośredników ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych wykonujących czynności ubezpieczeniowe. 

Komu możemy ujawnić Twoje dane? Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a konieczność ich przetwarzania wynika zawsze z przepisów prawa (dotyczących: działalności ubezpieczeniowej, rozpatrywania reklamacji, kwestii podatkowych i księgowych), a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. zapobieganie szkodom Administratora poprzez przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej, zapewnienie zgodności w zakresie międzynarodowych sankcji poprzez prowadzenie analiz, a także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z działalności Administratora, w tym podejmowania niezbędnych działań dla ich zabezpieczenia).

Komu możemy ujawnić Twoje dane? Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionych celów i na podstawie pisemnej umowy (m.in. dostawcom usług IT, pośrednikom ubezpieczeniowym), a także innym podmiotom w związku z usprawiedliwionym celem Administratora (m.in. zakładom ubezpieczeń, reasekuratorom, instytucjom płatniczym).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy agencyjnej, w związku z którą zostały przekazane dane osobowe albo do czasu przedawnienia roszczeń. 

Dane potencjalnych pracowników

W sytuacji, gdy chcesz pracować dla Colonnade i otrzymamy Twoje CV, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu oceny Twoich umiejętności na potrzeby danego stanowiska.

Czy muszę podawać dane osobowe? Podanie danych osobowych jest umowne, ale konieczne do tego, by ocenić Twoją aplikację i skontaktować się z Tobą.

Dlaczego zbieramy dane? Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody zawartej w Twoim CV przekazanym do Colonnade w celu prowadzonej rekrutacji lub poprzez fakt przekazania nam swojego CV w celu prowadzonej rekrutacji.

Komu możemy ujawnić Twoje dane? Twoje dane osobowe nie zostaną nikomu ujawnione i będą przetwarzane jedynie do czasu zakończenia rekrutacji lub do wycofania Twojej zgody.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie do czasu zakończenia rekrutacji lub do wycofania Twojej zgody.

Dane związane z zatrudnieniem

W związku z podjęciem zatrudnienia i zawarciem umowy z Colonnade wykonujemy szereg obowiązków należących do Colonnade jako Administratora Twoich danych osobowych.

Czy muszę podawać dane osobowe? Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych Colonnade. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

Dlaczego zbieramy dane? Podstawą prawną i celem przetwarzania przekazanych danych osobowych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz zawarcie i wykonanie umowy. Ponadto w przypadku osób wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń Colonnade zobowiązane jest do weryfikacji spełnienia przez te osoby wymogów ustawowych, w tym również w zakresie karalności.

W jakich jeszcze celach je przetwarzamy? Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a konieczność ich przetwarzania wynika zawsze z przepisów prawa (dotyczących: prawa pracy, prawa cywilnego, podatków i księgowości, emerytur i rent, ubezpieczeń społecznych oraz zasobów archiwalnych a także ochrony danych osobowych), a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z oceną pracy, wykonaniem umowy oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego oraz fizycznego danych Colonnade obejmujących dane osobowe Klientów (w tym poprzez prowadzenie monitoringu, w szczególności, wizyjnego, którego nagrania są przechowywane do 3 miesięcy, a także komputerów i udostępnionych narzędzi elektronicznych).

Komu możemy ujawnić Twoje dane? Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionych celów i na podstawie pisemnej umowy (m.in. firmie obsługującej kadry i płace, dostawcom usług IT, spółce z grupy kapitałowej), a także innym podmiotom w związku z usprawiedliwionym celem Administratora (m.in. kontrahentom, instytucjom płatniczym oraz podmiotom świadczącym bezpośrednio usługi na Twoją rzecz, m.in. firmom szkoleniowym).

Czy dane osobowe przekazywane są poza Unię Europejską? Dane osobowe mogą być przekazane do Państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) jedynie w sytuacjach określonych przez prawo w szczególności, gdy zostaną spełnione warunki zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. W związku z wykonywaniem umowy Twoje dane mogą zostać przekazane spółce DXC Technology  z siedzibą w Stanach Zjednoczonych,
na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, co oznacza, że zapewniono stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskie.
Co więcej w związku z oceną wykonywanej pracy, Twoje dane mogą zostać udostępnione spółce Fairfax Financial Holdings Limited z siedzibą w Kanadzie. Kraj ten zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?  Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa lub okresu przedawnienia roszczeń. Maksymalny okres przetwarzania danych dotyczących dokumentacji pracowniczej wynosi 50 lat od zakończenia zatrudnienia. W przypadku umów innych niż umowa o pracę, Twoje dane są przetwarzane po rozwiązaniu umowy przez okres przedawnienia roszczeń (wynoszący 10 lat) oraz dla celów podatkowych (5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin przedawnienia). W przypadku nie zawarcia umowy dane są usuwane, chyba że są one niezbędne do zabezpieczenia roszczeń Administratora. W takim przypadku są one przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

Dodatkowo: Twoje dane osobowe oraz Twoich bliskich związane z życiem prywatnym mogą być przetwarzane i ujawnione innym podmiotom jedynie za Twoją zgodą, np. wyrażoną poprzez dobrowolne przystąpienie do danej usługi, np. do ubezpieczenia grupowego, gdzie Twoje dane zostaną ujawnione towarzystwu ubezpieczeniowemu w celu świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, np. imię, nazwisko, PESEL, a także informacja o wysokości wynagrodzenia, która jest podstawą do wyznaczenia Twojej sumy ubezpieczenia.

Dane dostawców usług

W związku ze świadczeniem usług na rzecz Colonnade potrzebujemy danych osobowych, w celu zawarcia, rozliczenia umowy lub jej wykonania. W zależności od rodzaju umowy mogą być to dane dostawcy usługi, osób reprezentujących dostawcę lub osób kontaktowych dla dostawcy lub dane podwykonawców.

Czy muszę podawać dane osobowe?  Podanie danych osobowych strony umowy jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.

Dlaczego zbieramy dane? Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz zawarcie i wykonanie umowy. W przypadku osób innych niż strona umowy podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora związany z realizacją zawieranej umowy. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a konieczność ich przetwarzania wynika zawsze z przepisów prawa (dotyczących: kwestii podatkowych i księgowych).

Komu możemy ujawnić Twoje dane? Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionych celów i na podstawie pisemnej umowy (m.in. dostawcom usług IT), a także innym podmiotom w związku z usprawiedliwionym celem Administratora (m.in. instytucjom płatniczym).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Dane osobowe, w zależności od celu, są przetwarzane zawsze nie dłużej niż to wynika z okresu przedawnienia roszczeń lub przepisów prawa dotyczących kwestii podatkowych i księgowych.

Dane związane z innymi rozliczeniami

W przypadku, gdy np. wpłacisz na rzecz Colonnade omyłkowo środki, jesteśmy zobowiązani je Tobie zwrócić, gdyż takie środki są nienależnym świadczeniem dla Colonnade.

Czy muszę podawać dane osobowe? Podanie danych osobowych jest umowne, ale konieczne do tego, by móc dokonać rozliczenia nienależnego świadczenia wpłaconego na rzecz Colonnade. 

Dlaczego zbieramy dane? Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora jakim jest zwrot środków na Twoją rzecz. 

Komu możemy ujawnić Twoje dane? Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie instytucji płatniczej lub innemu podmiotowi, poprzez który dokonamy zwrotu środków.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku, w których transakcja została rozliczona.

Prowadzenie marketingu bezpośredniego

Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Colonnade za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie jest możliwe jedynie w przypadku uzyskania od Ciebie uprzedniej zgody, która w każdym czasie może być cofnięta poprzez kontakt na podany numer +48 22 276 26 00 lub e-mail: bok@colonnade.pl.

Dane użytkowników serwisu e-learning Colonnade

Chcąc korzystać z serwisu e-learning Colonnade i brać udział szkoleniach zakończonych wystawieniem certyfikatu niezbędne jest podanie określonych danych wymaganych przepisami prawa. Dodatkowo, chcąc brać udział w kursach niezakończonych wystawieniem certyfikatu, musisz podać nam swoje dane zgodnie z umową z Colonnade.

Czy muszę podawać dane osobowe?  Podanie danych osobowych jest konieczne wykonywania umowy lub wypełnienia obowiązków prawnych Colonnade. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe korzystanie z e-learningu Colonnade.

Dlaczego zbieramy dane? Podstawą prawną i celem przetwarzania podstawowych danych osobowych jest wykonanie umowy oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze w postaci wystawienia dokumentu poświadczającego odbycie szkolenia.

Jakie dane przetwarzamy? Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy: imię i nazwisko Użytkownika, adres elektroniczny Użytkownika oraz datę urodzenia Użytkownika, której podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną za względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Komu możemy ujawnić Twoje dane? Dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom jedynie w związku z realizacją wyżej wymienionych celów i na podstawie pisemnej umowy (m.in. dostawcom usług IT, pośrednikom ubezpieczeniowym). Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) jedynie w sytuacjach określonych przez prawo w szczególności, gdy zostaną spełnione warunki zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Dane osobowe w zależności od celu są przetwarzane zawsze nie dłużej niż to wynika z okresu przedawnienia roszczeń lub przepisów prawa.Szczegółowe informacje związane z Usługami Elektronicznymi 

Niniejsza część polityki ma zastosowanie do danych związanych z Usługami Elektronicznymi, które kierowane są jedynie do osób pełnoletnich, i na które składają się:  

 • witryna internetowa dostępną pod adresem www.colonnade.pl ("Witryna Internetowa")
 • aplikacje komputerowe przeznaczone do użycia za pomocą komputerów i przenośnych urządzeń ("Aplikacje")
 • innych zawartości, urządzeń oraz aplikacji dostępnych za pomocą mediów społecznościowych ("Zawartość Mediów Społecznościowych")

Witryna Internetowa 

Prowadząc Witrynę Internetową Colonnade nie zbiera danych, które dałyby możliwość jednoznacznego zidentyfikowania Twojej osoby. Jeżeli takie dane są zbierane, poinformujemy Cię o tym fakcie bezpośrednio, np. przy zawieraniu umów ubezpieczenia, przy pozostawieniu danych w celu kontaktu Colonnade z Tobą. 

Przy korzystaniu ze Witryny Internetowej, tak jak przy korzystaniu z większość innych stron internetowych oraz urządzeń elektronicznych w sposób automatyczny, gromadzone są określone informacje, takie jak rozdzielczość ekranu, rodzaj systemu operacyjnego (np. Windows lub Mac) oraz jego wersja, producent urządzenia elektronicznego oraz model, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, a także czas oraz rodzaj odwiedzanych stron, nazwa oraz rodzaj Usług Elektronicznych (takich jak Aplikacje), z których korzystasz czy też adres IP (tj. adres Twojego komputera w Internecie). Niemniej jednak na podstawie ww. danych nie jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować. Powyższe anonimowe dane przetwarzane są w szczególności w celach technicznych, do zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usług Elektronicznych. Dostęp do ww. informacji zapewniają tzw. Ciasteczka, o których mowa w następnej sekcji polityki. 

„Ciasteczka” (pliki cookies) 

Jeżeli wyrazisz zgodę poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanych przez siebie telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych lub poprzez odpowiednią ich konfigurację to Colonnade będzie mogło wykorzystywać (umieszczać oraz uzyskiwać dostęp) w sposób automatyczny do danych zawartych w plikach cookies.  

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Usług Elektronicznych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Ciebie z Usług Elektronicznych. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:  

 • utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz ponownie wpisywać loginu i hasła
 • dostosowanie zawartości Usług Elektronicznych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić treść w ramach Usług Elektronicznych dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb
 • dostosowanie części informacji wyświetlanych w ramach Usług Elektronicznych do Twoich zainteresowań, w tym prezentowania reklam
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Usług Elektronicznych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W ramach Usług Elektronicznych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Witryny Internetowej/Aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. 

W ramach Usług Elektronicznych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  

 • potrzebne pliki cookies, wymagane w celu zagwarantowania podstawowej funkcjonalności. Bez obecności tych plików cookie strona internetowa nie będzie działać poprawnie i są one włączone w sposób domyślny, a wyłączenie ich nie jest możliwe
 • pliki cookies preferencyjne, obecność tych plików pozwala stronie internetowej zapamiętywać informacje, aby dopasować wygląd lub zachowanie strony do każdego użytkownika. Może to dotyczyć przechowywania wyselekcjonowanej waluty, regionu, języka, ale także motywu kolorystyki. 
 • pliki cookies analityki, pozwalają na udoskonalenie strony internetowej poprzez zbieranie i raportowanie informacji o jej wykorzystaniu. 
 • pliki cookies marketingowe, wykorzystywane w celu śledzenia odwiedzających stronę internetową aby umożliwić publikującym zamieszczanie odpowiednich i angażujących reklam.

W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, tym samym cofając wyrażoną dla Colonnade zgodę. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Dodatkowo dla Państwa wygody zostały umieszczone instrukcje w jaki sposób wyłączyć „ciasteczka” dla najczęściej używanych przeglądarek internetowych: 

 

Aplikacje 

W przypadku udostępnienia Ci dedykowanych aplikacji wszelkie niezbędne informacje niewskazane w niniejsze polityce zostaną dostarczone w postaci dedykowanego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dla poszczególnych aplikacji. 

Zawartość Mediów Społecznościowych 

Colonnade jak każdy inny użytkownik może uzyskiwać dostęp do niektórych Twoich Danych osobowych w sytuacji, gdy używasz Zawartości Mediów Społecznościowych, w tym Twojego loginu do mediów społecznościowych, zdjęcia profilowego oraz innych Danych Osobowych, które zostały przez Ciebie udostępnione publicznie. Jeżeli zdecydujesz się na połączenie konta w mediach społecznościowych prowadzonego przez innego usługodawcę z Twoim kontem (kontami) w ramach którejkolwiek z Usług Elektronicznych, Administrator będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych pochodzących z takiego konta w mediach społecznościowych, w tym może mieć dostęp do Danych Osobowych będących częścią Twojego konta profilowego w mediach społecznościowych lub profili Twoich przyjaciół. Niemniej jednak Colonnade pragnie podkreślić, iż poprzez fakt korzystania z mediów społecznościowych nie zbiera udostępnianych danych do własnych celów, a korzysta z nich na takich samych zasadach jak każdy inny użytkownik