W przypadku niezadowolenia z naszych usług, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub pisemny: 

Biuro Obsługi Klienta
Tel.: +48 22 276 26 00 
poniedziałek – piątek 8.00-18.00

E-mail: reklamacje@colonnade.pl 

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa 

Jak zgłosić reklamację? 

Swoje zastrzeżenia prosimy przedstawić pisemnie. 

Aby ułatwić nam odpowiedź na reklamację, należy podać numer posiadanej polisy lub zgłoszonego roszczenia, jak również imię i nazwisko. 

Ile trwa oczekiwanie na odpowiedź? 

Odpowiedź na reklamację prześlemy pisemnie w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, poinformujemy o tym odrębnym pismem i rozpatrzymy reklamację w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację może być przesłana pocztą elektroniczną, o ile zgłaszający reklamację o to poprosił i wskazał adres e-mail. 

Co zrobić, gdy nie zgadzam się z decyzją? 

W razie braku akceptacji naszej decyzji można zwrócić się do: 
a) Rzecznika Finansowego 
b) Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad działalnością ubezpieczycieli 
c) Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów 
 
Można także wnieść powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia. Można je wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby pozostałych ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia, a w przypadku roszczeń spadkobierców ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia – przed sąd właściwy dla nich. Roszczenia z umów ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat. 

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl). Udział zakładu ubezpieczeń we wszczętym postępowaniu jest obowiązkowy. 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

Konsument ma prawo do skorzystania z trybu pozasądowego rozwiązywania sporów, zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 
 
Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).  
 
Ponadto w przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej przez Internet, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.