Zgłoś szkodę online

W celu umożliwienia jak najszybszej weryfikacji zgłoszenia niezbędne jest:

 • podanie numeru polisy ubezpieczeniowej
 • dołączenie dokumentacji szkodowej (pełna lista wymaganych dokumentów, w zależności od rodzaju ubezpieczenia, dostępna jest tutaj)
 • podsumowanie zdarzenia – zwięzły opis związany z roszczeniem wraz z datą wypadku
 • podanie numeru konta bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela rachunku, na które dokonamy wypłaty świadczenia


Zgłoś szkodę online


… lub wypełnij odpowiedni formularz i prześlij do nas

Wypełniony i podpisany formularz można przesłać do nas pocztą elektroniczną na adres szkody@colonnade.pl bądź pocztą tradycyjną do biura Colonnade:

Colonnade Insurance S.A.
Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Lista dostępnych formularzy znajduje się tutaj

Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, rozpoczynamy proces jego weryfikacji. W przypadku kompletnego wniosku, wydajemy decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia roszczenia.

Jeżeli wydanie decyzji w ww. terminie nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy osobę poszkodowaną o konieczności uzupełnienia roszczenia lub uzyskania wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji wniosku. W takim przypadku, wydajemy decyzję w terminie do 14 dni od momentu otrzymania ostatniego brakującego dokumentu/informacji.

Wymagane dokumenty i przydatne kontakty

Znajdź odpowiednie ubezpieczenie, przeczytaj przydatne informacje oraz sprawdź jakie dokumenty są wymagane podczas zgłoszenia szkody.


Klient indywidualny

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia wyniku badania diagnostycznego
 • kopia wyniku badania histopatologicznego
 • kopia historii choroby związanej z zachorowaniem na raka
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego (dotyczy operacji)


Zastrzegamy sobie prawo do dodatkowej weryfikacji załączonej dokumentacji m.in. poprzez żądanie dostarczenia oryginałów dokumentacji medycznej.


Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00


Informacje dotyczące procedury zgłoszenia roszczenia można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 276 26 01, pon.-pt. 9.00 - 17.00.

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 276 26 01, pon.-pt. 9.00 - 17.00.

Zachorowanie na raka

Pobierz


Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia NNW 

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem
 • zaświadczenie o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji
 • kopia polisy
 • raport policji (jeśli dotyczy)

Zgłoszenie roszczenia z tytułu śmierci w wyniku NNW

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • dokumentacja medyczna stwierdzająca bezpośrednią przyczynę zgonu
 • oryginał aktu zgonu lub oryginał poświadczenia notarialnego aktu zgonu
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona) lub statystyczna karta zgonu
 • raport policji lub prokuratury
 • oryginał potwierdzenia notarialnego kopii dowodu osobistego beneficjenta/beneficjentów
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • akt poświadczenia dziedziczenia lub wynik postępowania spadkowego – w przypadku osób ubiegających się o świadczenie,  które nie były ubezpieczone pod  numerem polisy ubezpieczonego oraz nie zostały wskazane jako beneficjenci

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia złamania kości/oparzenia

  • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
  • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem, zawierająca diagnozę oraz wskazująca stopień oparzenia i jego powierzchnię
  • kopia polisy
  • raport policji (jeśli dotyczy)

Zgłoszenie roszczenia z tytułu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji w wyniku NNW

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem, zawierająca kartę informacyjną leczenia szpitalnego
 • kopia dokumentacji potwierdzającej okres rekonwalescencji (jeżeli ma zastosowanie)
 • kopia polisy
 • raport policji (jeśli dotyczy)


Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 276 26 01, pon.-pt. 9.00 - 17.00.

Zgłoszenie roszczenia NNW Indywidualnego

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu śmierci w wyniku NNW

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia złamania kości/oparzenia

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji w wyniku NNW

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu zagranicznego

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem, w tym zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji
 • raport policji (jeśli dotyczy)
 • kopia polisy/certyfikatu ubezpieczenia

Jeśli roszczenie dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej należy dołączyć:

 • dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu
 • raport prokuratury (jeśli został sporządzony)
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
 • oświadczenie o ustanowieniu beneficjenta
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta
 • oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie

Zgłoszenie roszczenia opóźnienia lotu/bagażu, utraty bagażu

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • oryginały rachunków za poniesione koszty/utracone przedmioty
 • protokół zgłoszenia do przewoźnika wraz z decyzją w sprawie przyznania / odmowy przyznania odszkodowania
 • raporty z policji (jeżeli zostały sporządzone).kopia dokumentacji potwierdzającej okres rekonwalescencji (jeżeli ma zastosowanie)

Zgłoszenie roszczenia rezygnacji z podróży

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • bilet na ubezpieczoną podróż
 • potwierdzenie zgłoszenia rezygnacji z podróży do organizatora wyjazdu/przewoźnika
 • informacja o wysokości przyznanego przez organizatora/przewoźnika zwrotu z tytułu rezygnacji
 • dokumentacja potwierdzająca powód rezygnacji z wyjazdu (dokumentacja medyczna, raport z policji)

Zgłoszenie roszczenia zwrotu kosztów leczenia

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • oryginały rachunków za poniesione koszty leczenia
 • zaświadczenie lekarskie zawierające diagnozę medyczną
 • raporty policyjne (jeżeli zostały sporządzone)


Brakujące dokumenty dotyczące zgłoszenia z tytułu NNW lub śmierci można przesłać drogą mailową na adres: travelowe@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Brakujące dokumenty dotyczące pozostałych zgłoszeń można przesłać drogą mailową na adres: szkodypodrozne@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na powyższy adres.

W przypadku formularza:

 • Zgłoszenie roszczenia z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu zagranicznego

informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres travelowe@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00-17.00 oraz pt. 9.00-16.00

W przypadku formularzy:

 • Zgłoszenie roszczenia opóźnienia lotu/bagażu, utraty bagażu
 • Zgłoszenie roszczenia rezygnacji z podróży
 • Zgłoszenie roszczenia zwrotu kosztów leczenia

informacje na temat statusu szkody można uzyskać drogą mailową wysyłając zapytanie na adres: szkodypodrozne@colonnade.pl lub w Centrum Assistance pod nr telefonu +48 22 483 39 70.


Zgłoszenie roszczenia z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu zagranicznego

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia opóźnienia lotu/bagażu, utraty bagażu

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia rezygnacji z podróży

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia zwrotu kosztów leczenia

Pobierz

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia wyposażenia domu lub mieszkania

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania ubezpieczonej nieruchomości
 • szczegółowa lista rzeczy uszkodzonych/utraconych z podaniem parametrów, daty zakupu, ceny zakupu
 • kopia dokumentów potwierdzających własność uszkodzonego/utraconego wyposażenia (np. faktury za zakup, umowy, zdjęcia)
 • potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia stosownym instytucjom (w zależności od rodzaju zdarzenia np. kradzież - policja; zalanie/pożar - administracja/straż pożarna)
 • ekspertyzy dotyczące uszkodzenia sprzętu elektronicznego (dotyczy roszczenia z tytułu przepięcia po wyładowaniach atmosferycznych)
 • wszelka inna dokumentacja niezbędna do udokumentowania uszkodzenia/straty oraz jej wartości

Zgłoszenie szkody OC z tytułu ubezpieczenia wyposażenia domu lub mieszkania

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • oświadczenie sprawcy potwierdzającego zdarzenie
 • kopia całej dokumentacji medycznej – w przypadku szkody osobowej
 • dokumenty uzasadniające wysokość wysuwanych roszczeń (np.rachunki, kosztorysy) – w przypadku szkody rzeczowej


Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 – 17.00 oraz pt. 9.00 – 16.00


Informacje dotyczące procedury zgłoszenia roszczenia można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 276 26 01, pon.-pt. 9.00 – 17.00.

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 276 26 01.

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia wyposażenia domu lub mieszkania

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia osoby poszkodowanej z tytułu ubezpieczenia Bezpieczne wnętrze (Odpowiedzialność cywilna)

Pobierz


Ubezpieczenie kosztów naprawy urządzeń elektrycznych MultiGwarancja

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia dowodu zakupu sprzętu


Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody, procedury zgłoszenia roszczenia oraz zakresu ubezpieczenia można uzyskać w Centrum Autoryzacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres cas@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 39, pon.-pt. 9.00–17.00

Zgłoszenie usterki lub awarii z tytułu ubezpieczenia Multigwarancja

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (ryzyka główne)

 • wypełniony formularz zgłoszenia
 • skan certyfikatu ubezpieczenia
 • dokumentacja zdjęciowa zawierająca uszkodzone mienie oraz miejsca jego przymocowania do powierzchni stałej
 • kopia dokumentów potwierdzających własność lub pozwolenie na użytkowanie uszkodzonego/utraconego mienia (np. faktury za zakup, umowy leasingowe)
 • dokument potwierdzający wykonanie obowiązkowego okresowego przeglądu instalacji elektrycznej lub protokołu z odbioru instalacji elektrycznej budynku, na którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia (jeśli jest młodszy niż 5 lat)
 • ekspertyza serwisowa zawierająca informacje na temat modelu uszkodzonego sprzętu, wykazu uszkodzonych części oraz planowanych kosztów naprawy – w przypadku szkody powstałej w wyniku przepięcia w instalacji elektrycznej
 • potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia stosownym instytucjom (w zależności od rodzaju zdarzenia, np. kradzież – policja; zalanie/pożar – administracja budynku / straż pożarna)
 • inne dokumenty, które wskazują poniesione straty lub mogą pomóc określić ich wartość

W przypadku roszczenia dotyczącego dodatkowego ubezpieczenia straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku powstałej szkody dodatkowo prosimy o przesłanie następujących dokumentów (należy je przesłać po zakończeniu likwidacji szkody z ryzyka głównego i dokonaniu naprawy/wymiany instalacji fotowoltaicznej):

 • dokumentu wskazującego datę zakończenia prac naprawczych / wymiany instalacji fotowoltaicznej
 • skanu umowy pomiędzy Panem/Panią a dostawcą energii / operatorem energetycznym ze wskazaniem ceny jednostkowej 1 kWh, obowiązującej w okresie, w którym miała miejsce strata w produkcji energii elektrycznej
 • dokumentu wskazującego wyprodukowaną ilość energii elektrycznej za okres od powstania szkody do jej usunięcia

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)

 • oświadczenia sprawcy szkody
 • dokumentacja zdjęciowa ze wskazaniem uszkodzonego mienia – w przypadku szkody majątkowej
 • lista uszkodzonego mienia wraz z opisem uszkodzeń – w przypadku szkody majątkowej
 • dokumenty uzasadniające wysokość wysuwanych roszczeń (np. rachunki, kosztorysy)
 • kopia całej dokumentacji medycznej – w przypadku szkody osobowej
 • inne dokumenty, które wskazują poniesione straty lub mogą pomóc określić ich wartość

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku awarii)

 • skan certyfikatu ubezpieczenia
 • kopia dokumentów potwierdzających własność uszkodzonego/utraconego mienia (np. faktury za zakup, umowy, zdjęcia)
 • dokument potwierdzający wykonanie obowiązkowego okresowego przeglądu instalacji elektrycznej lub protokołu z odbioru instalacji elektrycznej budynku, na którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia (jeśli jest młodszy niż 5 lat)
 • dokument potwierdzający wystąpienie szkody ze wskazaniem przyczyny jej powstania oraz dat powstania i jej usunięcia
 • skan umowy pomiędzy Panem/Panią a dostawcą energii/operatorem energetycznym ze wskazaniem ceny jednostkowej 1 kWh obowiązującej w okresie, w którym miała miejsce strata w produkcji energii elektrycznej
 • dokument wskazujący wyprodukowaną ilość energii elektrycznej za okres trwania awarii
 • inne dokumenty, które wskazują poniesione straty lub mogą pomóc określić ich wartość


Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00 - 17.00 oraz pt. 9.00 - 16.00.

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (ryzyka główne)

Pobierz

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)

Pobierz

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii (ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku awarii)

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia okularów

 • wypełniony formularz zgłoszenia
 • w przypadku dokonania wymiany szkieł korekcyjnych po zakupie ubezpieczonych okularów prosimy o załączenie do formularza: dokumentów medycznych potwierdzających zalecenie wymiany soczewek, rachunku potwierdzającego ich wymianę oraz dokumentacji informującej o parametrach nowych soczewek
 • w przypadku szkód związanych z kradzieżą, rozbojem lub zaborem mienia prosimy o załączenie do formularza potwierdzenia zgłoszenia sprawy z policji wraz ze wszelką dokumentacją z tym związaną
 • jeżeli posiadają Państwo opakowanie po swoich zamontowanych w okularach soczewkach i kopię zlecenia/recepty, na podstawie której zrobiono okulary, prosimy o ich dołączenie do przesyłki – dotyczy sytuacji, w której Ubezpieczyciel podejmie decyzję o konieczności przesłania okularów do Centrum napraw


Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres okulary@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

SPB Polska
ul. Dzika 4
00-198 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres okulary@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 276 26 09, pon.-pt. 9.00-17.00

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 276 26 09, pon.-pt. 9.00-17.00.

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia okularów

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia kosztów biletów

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • email potwierdzający zakup biletu lub karnetu wraz z załącznikami (polisa oraz bilet lub karnet dostarczony elektronicznie)
 • skan biletu lub karnetu, jeśli bilet dostarczony był w formie papierowej
 • dowody opłat wniesionych za bilet lub karnet

Dodatkowo, w zależności od rodzaju szkody możemy prosić o:

 • dokumentację medyczną wraz z diagnozą lekarską i potwierdzeniem przeciwwskazań do wzięcia udziału w wydarzeniu
 • protokół policji
 • akt zgonu
 • zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły/uczelni
 • w przypadku szkody dotyczącej stanu zdrowia oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie dokumentacji medycznej

Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00-17.00 oraz pt. 9.00-16.00


Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia kosztów biletów

Pobierz

Firma

W przypadku zgłoszenia on-line niezbędne jest załączenie zaświadczenia potwierdzającego ubezpieczenie, wystawionego na druku Colonnade (prosimy o pobranie druku poniżej). Druk powinien zostać uzupełniony i podstemplowany przez osobę z ramienia Ubezpieczającego, upoważnioną do potwierdzenia ubezpieczenia.


Zgłoszenie roszczenia NNW z tytułu grupowego ubezpieczenia pracowników

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związana z wypadkiem (m.in. kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego oraz zaświadczenie o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji)
 • kopia raportów policyjnych oraz wyników badania na zawartość alkoholu we krwi osoby ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone)
 • w przypadku ubezpieczenia obejmującego zwrot kosztów leczenia powypadkowego prosimy o załączenie oryginałów rachunków za poniesione koszty; w przypadku dostarczenia kopii rachunków prosimy dodatkowo o załączenie oświadczenia osoby ubezpieczonej, że nie występowała i nie będzie występowała do innych zakładów ubezpieczeń o zwrot ww. kosztów

Zgłoszenie roszczenia z umowy grupowego ubezpieczenia pracowników z tytułu śmierci w wyniku NW

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • dokumentacja medyczna stwierdzająca bezpośrednią przyczynę zgonu
 • oryginał aktu zgonu lub oryginał poświadczenia notarialnego aktu zgonu
 • raport prokuratury
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona) lub statystyczna karta zgonu
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzona notarialnie kopia dowodu osobistego beneficjenta
 • akt poświadczenia dziedziczenia lub wynik postępowania spadkowego – w przypadku osób ubiegających się o świadczenie,  które nie były ubezpieczone pod  numerem polisy ubezpieczonego oraz nie zostały wskazane jako beneficjenci

Zgłoszenie roszczenia NNW z tytułu grupowego ubezpieczenia uczestników wyjazdu/imprezy sportowej

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia członków stowarzyszenia/związku

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem (m.in. kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego oraz zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji)
 • kopia raportów policyjnych oraz wyniku badania na zawartość alkoholu we krwi osoby ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone)
 • w przypadku ubezpieczenia obejmującego zwrot kosztów leczenia powypadkowego prosimy o załączenie oryginałów rachunków za poniesione koszty; w przypadku dostarczenia kopii rachunków prosimy dodatkowo o załączenie oświadczenia osoby ubezpieczonej, że nie występowała i nie będzie występowała do innych zakładów ubezpieczeń o zwrot ww. kosztów

Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00–17.00 oraz pt. 9.00–16.00

Zgłoszenie roszczenia NNW z tytułu grupowego ubezpieczenia pracowników

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z umowy grupowego ubezpieczenia pracowników z tytułu śmierci w wyniku NNW

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia NNWz tytułu grupowego ubezpieczenia uczestników wyjazdu/imprezy sportowej

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia członków stowarzyszenia/związku

Pobierz

Potwierdzenie ubezpieczenia grupowego

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z umowy grupowego ubezpieczenia pracowników w podróży z tytułu NNW

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia/skan pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem (kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego oraz zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji)
 • raporty policyjne oraz wyniki badania na zawartość alkoholu we krwi osoby ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone)

Jeśli roszczenie dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej należy dołączyć:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu
 • raport prokuratury
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
 • oświadczenie o ustanowieniu beneficjenta
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta
 • oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie

Zgłoszenie roszczenia z tytułu opóźnienia/utraty bagażu, opóźnienia/odwołania lotu pracowników

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • oryginały rachunków za poniesione koszty
 • kopie biletów lotniczych/rezerwacji internetowej oryginalnego planu podróży
 • kopia zaświadczenia od przewoźnika potwierdzającego zaistniałe zdarzenie
 • inne dokumenty potwierdzające niemożność odbycia podróży

Zgłoszenie roszczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia pracowników

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • oryginały rachunków za poniesione koszty leczenia
 • kopia zaświadczenia lekarskiego zawierającego diagnozę medyczną
 • kopie raportów policyjnych (jeżeli zostały sporządzone)

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia mienia osobistego pracowników

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • raporty policyjne
 • dokumenty potwierdzające własność utraconego mienia (rachunki, gwarancje itp.)
 • inna dokumentacja potwierdzająca utratę/uszkodzenie mienia

Zgłoszenie roszczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia dla klientów Medicover

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • oryginały rachunków za poniesione koszty leczenia
 • zaświadczenie lekarskie zawierające diagnozę medyczną
 • raporty policyjne (jeżeli zostały sporządzone)


Brakujące dokumenty dotyczące zgłoszenia z tytułu NNW lub śmierci można przesłać drogą mailową na adres: travelowe@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na poniższy adres.

Brakujące dokumenty dotyczące pozostałych zgłoszeń można przesłać drogą mailową na adres: szkodypodrozne@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


W przypadku formularza:

 • Zgłoszenie roszczenia z umowy grupowego ubezpieczenia pracowników w podróży z tytułu NNW

informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres travelowe@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00-17.00 oraz pt. 9.00-16.00


W przypadku formularzy:

 • Zgłoszenie roszczenia z tytułu opóźnienia/utraty bagażu, opóźnienia/odwołania lotu pracowników
 • Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia mienia osobistego pracowników
 • Zgłoszenie roszczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia pracowników
 • Zgłoszenie roszczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia dla klientów Medicover

informacje na temat statusu szkody można uzyskać drogą mailową wysyłając zapytanie na adres: szkodypodrozne@colonnade.pl lub w Centrum Assistance pod nr telefonu +48 22 483 39 70.


Zgłoszenie roszczenia z umowy grupowego ubezpieczenia pracowników w podróży z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu opóźnienia/utraty bagażu, opóźnienia/odwołania lotu pracowników

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia pracowników

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia mienia osobistego pracowników

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia dla klientów Medicover

Pobierz

Dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
Dział Likwidacji Szkód
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00–17.00, pt. 9.00–16.00

Formularz zgłoszenia szkody

Pobierz

W celu zgłoszenia szkody prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00–17.00 oraz pt. 9.00–16.00.

W celu zgłoszenia szkody dotyczącej produktu TAX PROTECT prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 112 05 92.

Dla szkół

W przypadku zgłoszenia on-line (dotyczy jedynie osób, które nie posiadają certyfikatu potwierdzającego przystąpienie do szkolnego ubezpieczenia grupowego) niezbędne jest załączenie zaświadczenia potwierdzającego ubezpieczenie, wystawionego na druku Colonnade (prosimy o pobranie druku poniżej). Druk powinien zostać uzupełniony i podstemplowany przez osobę z ramienia Ubezpieczającego, upoważnioną do potwierdzenia ubezpieczenia.


Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia placówek oświatowych

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem (w przypadku gdy roszczenie dotyczy pobytu w szpitalu prosimy o załączenie również kopii karty informacyjnej leczenia szpitalnego)
 • raporty policyjne oraz wyniki badania na zawartość alkoholu we krwi osoby ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone)
 • w przypadku ubezpieczenia obejmującego zwrot kosztów leczenia powypadkowego prosimy o załączenie oryginałów rachunków za poniesione koszty; w przypadku dostarczenia kopii rachunków prosimy dodatkowo o załączenie oświadczenia osoby ubezpieczonej, że nie występowała i nie będzie występowała do innych zakładów ubezpieczeń o zwrot ww. kosztów
 • w przypadku rozbieżności nazwisk zgłaszającego i osoby ubezpieczonej prosimy o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgłaszający wniosek jest prawnym opiekunem osoby ubezpieczonej

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia placówek oświatowych z tytułu śmierci w wyniku NNW

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • dokumentacja medyczna stwierdzająca bezpośrednią przyczynę zgonu
 • oryginał aktu zgonu lub oryginał poświadczenia notarialnego aktu zgonu
 • raport prokuratury
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona) lub statystyczna karta zgonu
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta
 • akt poświadczenia dziedziczenia lub wynik postępowania spadkowego – w przypadku osób ubiegających się o świadczenie,  które nie były ubezpieczone pod  numerem polisy ubezpieczonego oraz nie zostały wskazane jako beneficjenci


Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00–17.00, pt. 9.00–16.00


Informacje dotyczące procedury zgłoszenia roszczenia można uzyskać pod numerem telefonu: +48 22 528 51 00.

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia placówek oświatowych

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia placówek oświatowych z tytułu śmierci w wyniku NNW

Pobierz

Potwierdzenie ubezpieczenia szkolnego

Pobierz


AIG

Aby zgłosić szkodę z ubezpieczenia AIG kliknij tutaj.

Najczęściej zadawane pytania i przydatne wskazówki

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

W takim przypadku proces likwidacji szkody jest wstrzymany do czasu dostarczenia kompletnej dokumentacji. Brakujące dokumenty można wysłać mailem na adres szkody@colonnade.pl bądź pocztą tradycyjną pod adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Wystarczy skan, chyba że w trakcie procesowania szkody poprosimy o oryginały.

W przypadku zgłoszenia on-line lub za pośrednictwem skrzynki szkody@colonnade.pl, po otrzymaniu zgłoszenia wysyłany jest mail z informacją potwierdzającą rejestrację szkody. Jeśli w ciągu 48 godzin zgłaszający nie otrzyma wiadomości, prosimy o kontakt.

Tak, w procesie likwidacji szkody wymagane są oryginały rachunków i faktur.

Szkodę można zgłosić w przeciągu 3 lat od daty zdarzenia szkodowego, jednakże prosimy o przesłanie zgłoszenia niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów potwierdzających roszczenie.

Status roszczenia można sprawdzić telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 528 51 00 lub wysyłając maila z pytaniem na adres szkody@colonnade.pl.

Status szkód podróżnych można sprawdzić telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 483 39 70 lub wysyłając maila na adres szkodypodrozne@colonnade.pl.

W celu zgłoszenia szkody z różnych umów ubezpieczenia prosimy o umieszczenie wszystkich numerów polis w jednym zgłoszeniu.

Odwołanie można przesłać elektronicznie na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Odwołanie powinno zawierać:

 • numer szkody
 • dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, adres, email, telefon
 • datę sporządzenia pisma
 • argumentację przeciwko wydanej decyzji 
 • jeżeli istnieją dodatkowe dokumenty wnoszące nowe informacje do sprawy prosimy o załączenie ich do odwołania
 • numer rachunku bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela rachunku
 • podpis (dotyczy osoby poszkodowanej, w przypadku osób nieletnich prosimy, aby pismo podpisał opiekun prawny dziecka)

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zostać złożone przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia tj. do 3 lat od wystąpienia zdarzenia.

Odwołanie rozpatrzymy w ciągu 30 dni, a w przypadku bardziej skomplikowanych spraw, wydamy odpowiedź do 60 dni od daty otrzymania pisma.

Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 276 26 00 bądź o wysłanie maila na adres bok@colonnade.pl.