Znajdź odpowiedni formularz, wypełnij i prześlij do nas


Wypełniony i podpisany formularz można przesłać do nas pocztą elektroniczną na adres szkody@colonnade.pl bądź pocztą tradycyjną do biura Colonnade:

Colonnade Insurance S.A.
Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, rozpoczynamy proces jego weryfikacji. W przypadku kompletnego wniosku, wydajemy decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia roszczenia.

Jeżeli wydanie decyzji w ww. terminie nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy osobę poszkodowaną o konieczności uzupełnienia roszczenia lub uzyskania wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji wniosku. W takim przypadku, wydajemy decyzję w terminie do 14 dni od momentu otrzymania ostatniego brakującego dokumentu/informacji.


Wymagane dokumenty i przydatne kontakty

Znajdź odpowiednie ubezpieczenie, przeczytaj przydatne informacje oraz sprawdź jakie dokumenty są wymagane podczas zgłoszenia szkody.


Klient indywidualny

Do niniejszego wniosku prosimy o załączenie:

 • kopii wyniku badania diagnostycznego
 • kopii wyniku badania histopatologicznego
 • kopii historii choroby związanej z zachorowaniem na raka
 • kopii certyfikatu/polisy ubezpieczenia
 • karty informacyjnej leczenia szpitalnego (dotyczy operacji narządów związanej z usunięciem raka)

Zastrzegamy sobie prawo do dodatkowej weryfikacji załączonej dokumentacji m.in. poprzez żądanie dostarczenia oryginałów dokumentacji medycznej.


Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00-17.00 oraz pt. 9.00-16.00

Informacje dotyczące procedury zgłoszenia roszczenia można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 276 26 01, pon.-pt. 9.00-17.00.

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 276 26 01, pon.-pt. 9.00-17.00.

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza następujących dokumentów:

 • kopii pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem
 • zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji
 • kopii certyfikatu/polisy ubezpieczenia
 • raport policji (jeśli dotyczy)

Jeśli roszczenie dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej prosimy dołączyć:

 • dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu
 • akt zgonu
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
 • raport policji
 • dyspozycję mianowania beneficjentów (jeśli wcześniej nie została odesłana)
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta/beneficjentów
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)


Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00-17.00 oraz pt. 9.00-16.00

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 276 26 01, pon.-pt. 9.00-17.00.

Zgłoszenie roszczenia - NNW podczas podróży

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza następujących dokumentów:

 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem, w tym zaświadczenia o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji
 • raport policji (jeśli dotyczy)
 • kopia polisy/certyfikatu ubezpieczenia
 • potwierdzenie dokonania płatności za przedmiotową podróż ww. Kartą Kredytową (dla Posiadaczy Kart)

Jeśli roszczenie dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej należy dołączyć:

 • dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu
 • raport prokuratury
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
 • oświadczenie o ustanowieniu beneficjenta
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta
 • oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie

Zgłoszenie roszczenia - zwrot kosztów leczenia

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza następujących dokumentów:

 • oryginałów rachunków za poniesione koszty koszty leczenia
 • zaświadczenie lekarskie zawierajace diagnozę medyczną
 • raporty policyjne (jeżeli zostały sporządzone)

Zgłoszenie roszczenia - rezygnacja z podróży

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

 • biletu na ubezpieczoną podróż
 • potwierdzenie zgłoszenia rezygnacji z podróży do organizatora wyjazdu/przewoźnika
 • informację o wysokości przyznanego przez organizatora/ przewoźnika zwrotu z tytułu rezygnacji
 • dokumentację potwierdzającą powód rezygnacji z wyjazdu (dokumentacja medyczna, raport z policji)

 Zgłoszenie roszczenia - opóźnienie lotu, utrata bagażu

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

 • oryginałów rachunków za poniesione koszty/utracone przedmioty
 • protokół zgłoszenia od przewoźnika
 • raport z policji (jeśli dotyczy)

 
Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres travelowe@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Jeśli Twoje roszczenie dotyczy:

 • zwrotu kosztów leczenia
 • opóźnienia lotu/bagażu
 • odwołania lotu
 • utraty mienia

skontaktuj się z Centrum Assistance, dzwoniąc pod numer +48 22 211 98 72. Infolinia czynna całą dobę.


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres travelowe@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00-17.00 oraz pt. 9.00-16.00

Informacje dotyczące procedury zgłoszenia roszczenia można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 276 26 01, pon.-pt. 9.00-17.00.

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 276 26 02, pon.-pt. 9.00-17.00.

Zgłoszenie roszczenia rezygnacja z podróży

Pobierz

Zgłoszenie roszczenia - Bezpieczne wnętrze

Przed wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 545 85 50, dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza dokumentów wskazanych przez pracownika BOK.

Zgłoszenie roszczenia - Bezpieczne wnętrze szkody OC os. trzecich

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza następujących dokumentów:

 • oświadczenia sprawcy potwierdzającego zdarzenie
 • kopii całej dokumentacji medycznej – w przypadku szkody osobowej
 • dokumentów uzasadniających wysokość wysuwanych roszczeń (np. rachunki, kosztorysy) – w przypadku szkody rzeczowej

Zgłoszenie roszczenia - MultiGwarancja

Przed wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Colonnade pod numerem telefonu 22 528 51 39, dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.30.

Do wypełnionego formularza zgłoszenia awarii sprzętu RTV/AGD z tytułu ubezpieczenia MultiGwarancja należy dołączyć:

 • kopię/skan certyfikatu/polisy ubezpieczenia
 • kopię rachunku/faktury zakupu sprzętu

  cas@colonnade.pl CO TO ZA ADRES?


W celu uzyskania informacji dotyczących procesu likwidacji szkody prosimy o kontakt pod numerem 22 528 51 39 dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Aby dokonać zgłoszenia roszczenia prosimy o przesłanie wypełnionego formularza wraz z wymaganymi dokumentami faxem na numer 22 528 52 54, e-mailem na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą na adres Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia następstw zachorowań na raka - Wiktoria

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza następujących dokumentów:

 • kopii wyniku badania diagnostycznego
 • kopii wyniku badania histopatologicznego
 • kopii historii choroby związanej z zachorowaniem na raka

Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00-17.00 oraz pt. 9.00-16.00

Informacje dotyczące procedury zgłoszenia roszczenia można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 276 26 01, pon.-pt. 9.00-17.00.

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 276 26 01, pon.-pt. 9.00-17.00.

Formularz zgłoszenia szkody OC z tytułu ubezpieczenia wyposażenia domu lub mieszkania

Pobierz

Firma

Dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
Dział Likwidacji Szkód
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00–17.00, pt. 9.00–16.00

W celu zgłoszenia szkody prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00–17.00 oraz pt. 9.00–16.00.

W celu zgłoszenia szkody dotyczącej produktu TAX PROTECT prosimy o skorzystanie z formularza na stronie https://vero24.pl/ lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 112 05 92.

Zgłoszenie roszczenia NNW z tytułu grupowego ubezpieczenia pracowników

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związana z wypadkiem (m.in. kopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego oraz zaświadczenie o zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji)
 • kopia raportów policyjnych oraz wyników badania na zawartość alkoholu we krwi osoby ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone)

Jeśli roszczenie dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej należy dołączyć:

 • dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu
 • raport prokuratury
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
 • oświadczenie o ustanowieniu beneficjenta
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta
 • oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie

Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00–17.00 oraz pt. 9.00–16.00

Dla szkół

Zgłoszenie roszczenia z umowy ubezpieczenia placówek oświatowych

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia
 • kopia pełnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem (w przypadku gdy roszczenie dotyczy pobytu w szpitalu prosimy o załączenie również kopii karty informacyjnej leczenia szpitalnego)
 • raporty policyjne oraz wyniki badania na zawartość alkoholu we krwi osoby ubezpieczonej (jeżeli zostały sporządzone)
 • w przypadku ubezpieczenia obejmującego zwrot kosztów leczenia powypadkowego prosimy o załączenie oryginałów rachunków za poniesione koszty; w przypadku dostarczenia kopii rachunków prosimy dodatkowo o załączenie oświadczenia osoby ubezpieczonej, że nie występowała i nie będzie występowała do innych zakładów ubezpieczeń o zwrot ww. kosztów
 • w przypadku rozbieżności nazwisk zgłaszającego i osoby ubezpieczonej prosimy o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgłaszający wniosek jest prawnym opiekunem osoby ubezpieczonej

Jeśli roszczenie dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej należy dołączyć:

 • dokumentację medyczną stwierdzającą bezpośrednią przyczynę zgonu
 • raport prokuratury
 • wynik sekcji zwłok (jeśli została przeprowadzona)
 • oświadczenie o ustanowieniu beneficjenta
 • odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu urodzenia (jeśli beneficjentem jest potomstwo lub małżonek osoby ubezpieczonej)
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego beneficjenta
 • oryginał aktu zgonu lub kopię potwierdzoną notarialnie


Brakujące dokumenty można dostarczyć drogą mailową na adres szkody@colonnade.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 67
00-838 Warszawa


Informacje na temat statusu szkody można uzyskać w Dziale Likwidacji Szkód:

 • drogą mailową wysyłając zapytanie na adres szkody@colonnade.pl
 • telefonicznie, pod numerem +48 22 528 51 00, pon.-czw. 9.00–17.00, pt. 9.00–16.00


Informacje dotyczące procedury zgłoszenia roszczenia można uzyskać pod numerem telefonu: +48 22 528 51 00.