Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Dlaczego warto?

Ochrona przedsiębiorców

Szeroki zakres ochrony przedsiębiorców przed konsekwencjami finansowymi w sytuacji szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

Pokrycie kosztów odszkodowań

Posiadając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorca nie musi samodzielnie ponosić kosztów odszkodowań, które wraz z kosztami obrony sądowej mogą stanowić poważne obciążenie finansowe.

Indywidualne podejście do potrzeb przedsiębiorcy

Rodzaj oraz zakres ochrony każdorazowo zależą od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i są one dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

Prowadzisz działalność gospodarczą?

Skorzystaj z ochrony dostosowanej do specyfiki firmy i prowadzonej działalności.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie zostało stworzone dla przedsiębiorców.

O produkcie

Cechy i zalety

 • Wysokie limity odpowiedzialności – dostępna pojemność ubezpieczeniowa do 35 000 000 EURO
 • Zakres ochrony dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy – modułowa konstrukcja zakresu ochrony
 • Ochrona ubezpieczeniowa dla szkód powstałych na całym świecie
 • Ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej, w tym również poniesionych w postępowaniu ugodowym
 • Ochrona świadczona przez ubezpieczyciela z ratingiem AM Best na poziomie A- (excellent) (stan na 01.01.2021)

Co obejmuje ubezpieczenie?

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • OC z tytułu deliktu i kontraktu
 • OC z tytułu szkód powstałych po wykonaniu usługi, będących następstwem jej wadliwości
 • OC z tytułu szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa
 • OC za szkody powstałe na terenie krajów całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady
 • prawo i jurysdykcja zgodne z zakresem terytorialnym ochrony ubezpieczeniowej
 • odpowiedzialność wzajemną
 • szeroki zakres świadczeń związanych z kosztami pomocy prawnej
 • pokrycie kosztów rzeczoznawców
 • OC za szkody powstałe w związku z podróżami służbowymi, z włączeniem USA i Kanady
 • OC za podwykonawców
 • OC najemcy nieruchomości
 • OC za szkody powstałe w związku z udziałem w targach, wystawach i konferencjach, w których uczestniczą pracownicy ubezpieczonego
 • OC z tytułu organizowania imprez
 • OC za szkody związane z ryzykiem cofnięcia się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych
 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • OC za szkody wyrządzone podczas załadunku lub wyładunku
 • OC za szkody w instalacjach podziemnych
 • OC za szkody polegające na lub będące następstwem zatruć pokarmowych
 • OC za szkody powstałe w wyniku prac, robót lub innych czynności, które zgodnie z umową o ich wykonanie zostały zakończone przez ubezpieczonego i odebrane przez zleceniodawcę
 • OC z tytułu wykorzystywania ciężkiego sprzętu budowlanego, w szczególności młotów pneumatycznych, kafarów lub innych urządzeń i maszyn o podobnym działaniu

W zależności od potrzeb ubezpieczonego oferujemy możliwość rozszerzenia zakresu podstawowego o niniejsze elementy pokrycia ubezpieczeniowego:

 • Dział II OWU OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia
 • Dział III OWU OC za produkt
 • Dział IV OWU OC pracodawcy
 • Dział V OWU OC za szkody będące następstwem nagłego i przypadkowego zanieczyszczenia środowiska
 • Klauzula nr 1. Szkody powstałe na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady
 • Klauzula nr 2. Klauzula reprezentantów
 • Klauzula nr 3. Czyste Szkody majątkowe
 • Klauzula nr 4A. Szkody w ruchomościach wziętych w najem  
 • Klauzula nr 4B. Szkody w rzeczach będących przedmiotem usługi  
 • Klauzula nr 4C. Szkody w rzeczach przekazanych Ubezpieczonemu w celu przechowania, znajdujących się w jego pieczy lub pod kontrolą  
 • Klauzula nr 5. Niedostarczenie energii lub dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach
 • Klauzula nr 6. Klauzula pomieszania, połączenia lub przetworzenia Produktu  
 • Klauzula nr 7. Klauzula demontażu i zastąpienia   
 • Klauzula nr 8. Klauzula maszynowa   
 • Klauzula nr 9. Odpowiedzialność za Szkody Wyrządzone przez Reklamę
 • Klauzula nr 10. Klauzula nieuczciwych praktyk Pracodawcy
 • Klauzula nr 11. Klauzula ubezpieczenia kosztów wycofania produktów z rynku

Pytania i odpowiedzi

Oferujemy pokrycie do wysokości limitów odpowiedzialności 35.000.000 EUR.

Przesłanką powstania obowiązku świadczenia przez Colonnade z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej LIABILITY PROTECT jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej z uwzględnieniem zakresu ochrony uwzględnionego w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie LIABILITY PROTECT obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową ubezpieczonego oraz  odpowiedzialność cywilną kontraktową ubezpieczonego.

Jako nieliczni na rynku oferujemy pokrycie dla jurysdykcji światowej. Kwotujemy również pokrycie dla ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną z tytułu zdarzeń terrorystycznych. Oferujemy ponadto dedykowane polisy związane z OC pracodawcy.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia LIABILITY PROTECT wersja obejmująca osoby fizyczne 31.03.22

Pobierz

Klauzula OC Architekta Act commited

Pobierz

Klauzula OC Architekta Claims made

Pobierz

Kwestionariusz OC Architekta Pojedynczy kontrakt

Pobierz

Kwestionariusz OC Architekta Całość działalności

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia LIABILITY PROTECT wersja obejmująca osoby fizyczne 22.02.21

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia LIABILITY PROTECT 12.02.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia LIABILITY PROTECT 1.09.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia LIABILITY PROTECT 1.07.17

Pobierz

LIABILITY PROTECT Terms and Conditions 12.02.18

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

czerwony tryskacz w ciemnym pomieszczeniu, zabezpieczenie przeciwpożarowe
Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk
doradca klienta wita się z parą klientów w firmie

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Adam Ilkiewicz

Z ubezpieczeniami związany jestem od 2006 r. Specjalizuję się w ubezpieczeniach Odpowiedzialności Cywilnej przedsiębiorstw i wycofania produktu z rynku.

Prowadzisz działalność gospodarczą?

Skorzystaj z ochrony dostosowanej do specyfiki firmy i prowadzonej działalności.