Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Dlaczego warto?

Wyspecjalizowany produkt

Ubezpieczenia środowiskowe Colonnade zapewniają kompleksową ochronę przedsiębiorstwa, związaną z ryzykiem wyrządzenia szkód w środowisku.

Pełna rekompensata strat

Pełna rekompensata strat wyrządzonych osobom trzecim, gwarancja pokrycia kosztów działań mających na celu przywrócenie środowiska do stanu sprzed szkody, z uwzględnieniem szkód na terenie należącym do Ubezpieczonego, jak również pokrycie kosztów wymuszonych przerw w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Stosowanie zapisów ustawy

Ochrona obejmuje odpowiedzialność firmy na gruncie przepisów prawa środowiskowego w tym m.in. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz uwzględnia bieżące zmiany w przepisach.

Gleby, wody, powietrze, przyroda

Chroń nasze wspólne dobra i zasoby przed niechcianymi skutkami działalności przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie każdy podmiot odpowiedzialny za szkodę w środowisku zobowiązany jest do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody. Dlatego ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich firm ponoszących ryzyko wyrządzenia szkód w środowisku – małych, średnich oraz korporacji. Z oferty korzystają różne grupy klientów:

 • gminy, miasta – odpowiadające za szkody w środowisku powstałe w obrębie terenu prowadzonej przez nie działalności
 • producenci – przemysł ciężki, chemiczny, petrochemiczny
 • producenci – przemysł spożywczy
 • dostawcy energii i gazu
 • firmy zajmujące się gospodarką odpadami, w tym zarządzający składowiskiem odpadów
 • firmy prowadzące prace budowlane
 • firmy z branży wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalnie ścieków
 • firmy zajmujące się handlem detalicznym, magazynowaniem, działalnością rolniczą
 • firmy transportowe i logistyczne
 • właściciele nieruchomości, deweloperzy i najemcy powierzchni
 • firmy specjalizujące się w konsultingu oraz inżynierii środowiska
 • wydobywcy ropy i gazu (w tym gazu łupkowego)

O produkcie

Cechy i zalety

 • Ochrona obejmuje odpowiedzialność firmy na gruncie przepisów prawa środowiskowego w tym m.in. ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz uwzględnia bieżące zmiany w przepisach.
 • Pełna ochrona prawna w sprawach cywilnych i administracyjnych dotyczących zagrożeń i szkód środowiskowych.
 • Pokrycie zdarzeń nagłych i stopniowych – ubezpieczenie nie wprowadza podziałów na zanieczyszczenia nagłe i powolne ani ograniczeń i wyłączeń z tym związanych.
 • Kompleksowa ochrona nie tylko w zakresie prowadzenia wieloletnich działań naprawczych, ale również wynikająca z konieczności monitorowania stanu środowiska po szkodzie.
 • Pokrycie szkód w środowisku bez względu na to czy są konsekwencją emisji, zmiany poziomu wód gruntowych, ciepła, hałasu lub innych czynników związanych z prowadzoną działalnością.
 • Brak wyłączenia ataków cybernetycznych.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Koszty

W zakres ubezpieczenia wchodzą koszty przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody, w tym koszty działań zapobiegawczych i naprawczych poniesionych w oparciu o aktualne prawo środowiskowe, w szczególności Ustawę o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Pokrywane są też koszty obrony prawnej koszty obudowy mienia ruchomego lub nieruchomości powstałe wskutek prowadzonych działań zapobiegawczych i naprawczych, a także koszty specjalistów od poprawy wizerunku. W ramach rozszerzenia do oferty standardowej ubezpieczenie dodatkowo może pokryć koszty wymuszonej przerwy w prowadzonej działalności.

Szkody

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wynikłe z emisji zarówno nagłej jak i stopniowej. Ubezpieczone są szkody w środowisku, w tym w gatunkach chronionych, w chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi, powstałe na terenie własnym lub należącym do osób trzecich bez ograniczenia do szkód będących następstwem emisji.

Roszczenia i ryzyka

Ubezpieczenie działa w przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących szkody osobowej lub szkody na mieniu oraz obejmuje ryzyka transportowe.

Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenie środowiskowe to kompleksowa ochrona na wypadek szkód środowiskowych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie podmiot odpowiedzialny za szkodę w środowisku zobowiązany jest do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody. Proces ten wiąże się z koniecznością przygotowania ekspertyz, prowadzenia czynności naprawczych, a także monitorowania stanu środowiska po szkodzie. Jest to proces długotrwały, wymagający dużych nakładów finansowych, pełnego zaangażowania oraz eksperckiej wiedzy.

Z ochrony ubezpieczeniowej korzystają m.in.

 • producenci – przemysł ciężki, chemiczny, petrochemiczny
 • producenci – przemysł spożywczy
 • dostawcy energii i gazu
 • firmy zajmujące się gospodarką odpadami, w tym zarządzający składowiskiem odpadów
 • firmy prowadzące prace budowlane
 • firmy z branży wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalnie ścieków
 • firmy zajmujące się handlem detalicznym, magazynowaniem, działalnością rolniczą
 • firmy transportowe i logistyczne
 • właściciele nieruchomości, deweloperzy i najemcy powierzchni
 • firmy specjalizujące się w konsultingu oraz inżynierii środowiska
 • wydobywcy ropy i gazu (w tym gazu łupkowego)

Ubezpieczenie obejmuje ryzyka środowiskowe na różnych obszarach prowadzonej działalności gospodarczej, niosących za sobą ryzyko skażenia ekologicznego na całym świecie.

Odpowiedzialność za szkody w środowisku wynika z przepisów prawa. Kwestie te reguluje Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. Ustawa nakłada bezpośrednią odpowiedzialność administracyjnoprawną na podmioty korzystające ze środowiska. Buduje świadomość ekologiczną ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność ochrony:

 • powierzchni ziemi
 • wód
 • gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych

Ustawa określa m.in. zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku oraz naprawę szkód w środowisku.

Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Underwriter ds. ubezpieczeń środowiskowych w Colonnade zbiera dane do oceny ryzyka poprzez dedykowany kwestionariusz oraz poprzez rozmowę z brokerem lub klientem.

Wypełnienie kwestionariusza nie jest konieczne, możliwe są również inne formy przekazania informacji o ryzyku (np. slip brokerski), jednakże udzielenie odpowiedzi na spisane w kwestionariuszu pytania pozwolą underwriterowi lepiej zrozumieć ryzyko wystąpienia potencjalnych szkód, a tym samym przedstawić szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej w ofercie. Wypełnienie kwestionariusza jest więc opłacalne z perspektywy klienta, bo może wówczas otrzymać lepszą ofertę.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenie ENVIRONMENTAL PROTECT 31.03.22

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenie ENVIRONMENTAL PROTECT 1.05.21

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia ENVIRONMENTAL PROTECT 20.09.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia ENVIRONMENTAL PROTECT 1.03.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia ENVIRONMENTAL PROTECT 1.07.17

Pobierz

Kwestionariusz dla składowisk odpadów

Pobierz

Kwestionariusz kontynuacji ubezpieczenia środowiskowego

Pobierz

Kwestionariusz ubezpieczenie środowiskowe

Pobierz

Przewodnik sprzedażowy Environmental Protect

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
przewoźnik drogowy, kierowca tira
Odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika drogowego
czerwony tryskacz w ciemnym pomieszczeniu, zabezpieczenie przeciwpożarowe
Ubezpieczenie mienia i utraty zysku od wszystkich ryzyk

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Łukasz Jastrzębski

Z branżą ubezpieczeniową jestem związany od 2010 r. Od początku kariery zajmuję się zagadnieniami oceny ryzyka oraz rozwoju ubezpieczeń środowiskowych. Obecnie odpowiadam za rozwój i koordynację linii ubezpieczeń środowiskowych.

Gleby, wody, powietrze, przyroda

Chroń nasze wspólne dobra i zasoby przed niechcianymi skutkami działalności przedsiębiorstwa.