Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego

Dlaczego warto?

Szeroka ochrona

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCPD) chroni przewoźnika drogowego przed potencjalnymi, negatywnymi konsekwencjami wynikającymi ze szkody w powierzonym do przewozu ładunku. Zabezpiecza tym samym płynność działalności firmy transportowej poprzez zaspokojenie ewentualnych roszczeń poszkodowanego.

Kompleksowe ubezpieczenie

Ubezpieczenie ma charakter kompleksowy, co oznacza, że jedną umową ubezpieczamy wszystkie ładunki przewożone w ramach prowadzonej działalności transportowej przez dany podmiot, niezależnie od pochodzenia środków transportu.

Doświadczenie w likwidacji szkód

Zespół likwidatorów Colonnade wyspecjalizowanych w obsłudze szkód transportowych oraz renomowani partnerzy. 

Zabezpiecz płynność firmy

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki szkód w transporcie.

Dla kogo?

 • Ubezpieczenie OCPD zostało stworzone dla firm transportowych trudniących się przewozem ładunków, prowadzących działalność gospodarczą w każdej formie prawnej.
 • Beneficjentami tego produktu mogą być również spedytorzy, w sytuacji kiedy przyjmują na siebie odpowiedzialność przewoźnika umownego.

O produkcie

Cechy i zalety

 • Ubezpieczenie OCPD w Colonnade to kompleksowa ochrona przedsiębiorstwa na jednej polisie: w transporcie krajowym, międzynarodowym i kabotażowym.
 • Szczególnie premiowane zniżką w składce są firmy, które wszystkie swoje pojazdy wyposażyły w urządzenia telematyczne z modułem nawigacji satelitarnej GPS lub zainstalowały we wszystkich swoich pojazdach odbiorniki nawigacji satelitarnej GPS z opcją komunikowania się ze stacją monitorowania położenia odbiornika (środków transportu przewożących ubezpieczone mienie).
 • OCPD w Colonnade może spełniać wymogi uzyskania licencji transportowej - wspólnotowej, ponieważ stanowi zabezpieczenie w myśl zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
 • Istnieje możliwość bezpośredniego wystawiania polis OCPD przez pośrednika, dostępna on-line za pomocą Platformy Colonnade dla ryzyk z sumą gwarancyjną do 500 000 EUR oraz obrotem transportowym/księgowym nie wyższym niż 20 000 000 PLN.
 • Każdej polisie towarzyszy certyfikat ogólny, którym można legitymować się u kontrahentów. Certyfikat nie zawiera danych finansowych.
 • Dostępne są bezpłatne certyfikaty kabotażowe na każdy środek transportu w ramach składki ogólnej dla jednej polisy.
 • Colonnade posiada dedykowany zespół likwidacji szkód transportowych oraz współpracuje z wyspecjalizowanymi w tego typu ryzykach komisarzami awaryjnymi TOGHRA, do których dane kontaktowe są w każdej polisie.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie chroni przewoźnika w transporcie drogowym – krajowym, międzynarodowym, jak również w transporcie kabotażowym na terenie państw UE, przed finansowymi konsekwencjami odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu, od momentu jej przyjęcia do przewozu, aż do czasu wydania.

Dodatkowo w cenie ubezpieczenia ochrona obejmuje zwrot kosztów po szkodzie wynikających z:

 • pokrycia kosztów obrony prawnej i kosztów sądowych
 • wyciągnięcia środka transportu
 • przeładunku mienia
 • przejściowego składowania mienia
 • transportu zastępczego mienia do miejsca przeznaczenia lub innego uzgodnionego miejsca
 • dokonania ekspertyz w celu ustalenia przyczyn oraz rozmiarów szkody
 • utylizacji uszkodzonego mienia
 • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

Ubezpieczenie OCPD obejmuje odpowiedzialność przewoźnika wobec zleceniodawcy za przesyłkę w takim zakresie, w jakim odpowiada on przed zleceniodawcą w myśl:

 • Prawa Przewozowego i Kodeksu Cywilnego w transporcie krajowym
 • Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) w transporcie międzynarodowym
 • Innego aktu prawnego regulującego normy transportowe w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej w transporcie kabotażowym (np. w Niemczech – ustawa GüKG – odpowiednik polskiego prawa przewozowego)

Rozszerzenie – wyjątkowe sytuacje

Istnieje możliwość rozszerzenie zakresu pokrycia o ochronę ubezpieczeniową szkód:

 • pomimo braku ważnych badań technicznych do 30 dni po wygaśnięciu ich termin
 • w kontenerach, paletach, platformach, opakowaniach i pojemnikach
 • wynikających z rażącego niedbalstwa
 • powstałych z udziałem kierowcy będącego po użyciu alkoholu;
 • mogących rodzić roszczenia przeciwko pracownikom, osobom związanym z przedsiębiorstwem, członkom rodziny właścicieli przedsiębiorstwa lub podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczającym

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z OWU TRANSPORT PROTECT, górną granicę odpowiedzialności Colonnade za szkody wynikające ze wszystkich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia stanowi  suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia.

Jest to Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Zgodnie z OWU TRANSPORT PROTECT transport kabotażowy to przewóz rozpoczynający się i kończący na terytorium jednego (tego samego) kraju Unii Europejskiej.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia TRANSPORT PROTECT 20.11.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia TRANSPORT PROTECT 12.02.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia TRANSPORT PROTECT 10.10.17

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia TRANSPORT PROTECT 1.07.17

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

mężczyzna z zarostem na twarzy, w dzinsach i jasnej koszuli stoi na tle czerwonej ciężarówki
Ochrona podczas wykonywania obowiązków służbowych

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 506 147 740

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Maciej Specjalski

Z branżą ubezpieczeniową jestem związany od 2012 r. i przez pierwsze lata pracy zajmowałem się likwidacją szkód oraz sprzedażą ubezpieczeń majątkowych. Od 2014 r. specjalizuję się w ocenie ryzyka i sprzedaży ubezpieczeń transportowych.

Zabezpiecz płynność firmy

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki szkód w transporcie.