Ubezpieczenia majątkowe All-in-One

Dlaczego warto?

Modułowa konstrukcja

Konstrukcja produktu umożliwia dowolne budowanie programu ubezpieczeniowego w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Od wszystkich ryzyk

Zakres obejmuje każde zdarzenie nagłe i niespodziewane, które powoduje utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, a także w ich konsekwencji przerwę w działalności, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych w OWU oraz w pozostałych dodatkowych postanowieniach do umowy ubezpieczenia.

Klauzule dodatkowe

Produkt  zawiera szereg klauzul dodatkowych dostępnych w standardzie oraz klauzul opcjonalnych. Daje to możliwość modyfikacji ochrony np. poprzez eliminowanie niektórych wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.

Dla kogo?

Produkt ten rekomendujemy firmom posiadającym znaczny majątek (powyżej 20 mln zł), które oczekują kompleksowej i szytej na miarę ochrony dla posiadanego mienia, niwelującej wpływ zdarzeń mogących zachwiać stabilnością przedsiębiorstwa, czyli:

 • firmom produkcyjnym
 • firmom telekomunikacyjnym
 • firmom z sektora IT
 • hotelom i restauracjom
 • stadionom i innym obiektom sportowym oraz
 • lotniskom

Ubezpieczenie zostało stworzone dla średnich i dużych przedsiębiorstw, z wyjątkiem nieruchomości komercyjnych, dla których mamy specjalny produkt REAL ESTATE PROPERTY PROTECT.

O produkcie

Cechy i zalety

Kompleksowy zakres ubezpieczenia PD / BI / EEI / MB / ELOP / MLOP

Szereg klauzul oferowanych w standardzie, w tym:

 • Klauzula notyfikowania, stempla bankowego
 • Klauzula leeway 120% (dla mienia i utraty zysku brutto)
 • Klauzula reprezentantów
 • Klauzula 72h
 • Klauzula jurysdykcji
 • Klauzula biegłych rewidentów (dla utraty zysku brutto)

Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o klauzule dodatkowe, ułatwiające  zbudowanie jeszcze szerszego programu ubezpieczeniowego. Dla ułatwienia, dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej zostały podzielone na rozszerzenia kosztowe, przedmiotowe oraz zakresowe, np.:

 • Koszty poszukiwania przyczyny szkody
 • Opłaty straży pożarnej i koszty gaszenia pożaru
 • Automatyczne pokrycie nowo nabytego mienia lub nowych lokalizacji
 • Indeksacja
 • Kradzież zwykła
 • Szkody elektryczne
 • Akty terrorystyczne
 • Strajki, zamieszki i rozruchy społeczne
 • Katastrofa budowlana
 • Transport mienia
 • Klauzula prewencyjna
 • Katalog klauzul maszynowych wg standardu MunichRe (313, 315, 319, 320 i – inne)
 • Sprzęt elektroniczny poza lokalizacją
 • Klauzula braku dostawy mediów i braku dostępu (dla utraty zysku brutto)

Zapewniamy gwarancję zwrotu kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą, usunięcia pozostałości po szkodzie oraz kosztów władz publicznych do bardzo wysokich limitów.

Spełnienie najlepszych polskich standardów:

 • Zakres ubezpieczenia dla ryzyk zewnętrznych oparty jest na formule „od wszystkich ryzyk”.
 • Zakres ubezpieczenia dla maszyn i sprzętu elektronicznego od uszkodzeń oparty jest na standardach monachijskich w formule „od wszystkich ryzyk”, powiększony o dodatkowe zakresy np. uwzględniamy szkody w maszynach nie starszych niż 5 lat – wypłata odszkodowania odbywa się wg. wartości odtworzeniowej.

Co obejmuje ubezpieczenie?

PROPERTY ALL-IN-ONE PROTECT oferuje ochronę ubezpieczeniową majątku i utraconego zysku w formule „od wszystkich ryzyk” i obejmuje:

 • PD – Ubezpieczenia mienia (w tym sprzętu elektronicznego) od wszystkich ryzyk (Sekcja A)
 • MB – Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń (Sekcja B)
 • EEI – Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń (Sekcja B)
 • BI – Ubezpieczenie utraconego „zysku brutto” po szkodzie majątkowej (Sekcja A)
 • ELOP – Ubezpieczenie utraconego „zysku brutto” w przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego  (Sekcja B)
 • MLOP – Ubezpieczenie utraconego „zysku brutto” w przypadku uszkodzenia maszyn (Sekcja B)

Przedmiot ubezpieczenia – Mienie

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte nieruchomości oraz mienie ruchome stanowiące własność Ubezpieczonego lub stanowiące własność osób trzecich, ale będące w udokumentowanym posiadaniu ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, leasingu, użyczenia lub innego tytułu prawnego.

Przykłady mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia:

 • budynki i budowle
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • środki obrotowe
 • rzeczy ruchome osób trzecich
 • wartości pieniężne
 • dzieła sztuki
 • niskocenne składniki mienia
 • mienie prywatne pracowników

 

Przedmiot ubezpieczenia – Utrata zysku

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o rzeczywistą utratę „zysku brutto” poniesioną przez Ubezpieczonego w następstwie częściowego lub całkowitego przerwania działalności, spowodowanego zajściem szkody w ubezpieczonym mieniu. Ochrona ta może dotyczyć nie tylko ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ale również utraty „zysku brutto” wynikającej z przerwania prowadzonej działalności wskutek uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych (ELOP/MLOP).

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z OWU ALL-IN-ONE PROTECT wartość odtworzeniowa oznacza wartość odpowiadającą kosztom odbudowy lub odtworzenia mienia do stanu nowego, ale nieulepszonego.

Zgodnie z OWU ALL-IN-ONE PROTECT, co do zasady, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę prototypów, modeli, eksponatów ani też budynków i budowli niemających pozwolenia na użytkowanie lub przeznaczonych do rozbiórki.

Zgodnie z ALL-IN-ONE PROTECT prace przy odtworzeniu mienia muszą zostać rozpoczęte w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody.

Zgodnie z OWU ALL-IN-ONE PROTECT koszty mające na celu zidentyfikowanie elementu ubezpieczonego mienia, którego wada lub uszkodzenie było bezpośrednią przyczyną szkody pokrywane są w ramach klauzuli kosztów poszukiwania przyczyny szkody.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia PROPERTY ALL IN ONE PROTECT 01.10.17

Pobierz

Procedury dla obiektów czasowo wyłączonych z użytkowania

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
załadunek mienia do transportu, transport na palecie
Ochrona w razie utraty lub uszkodzenia przewożonego mienia
pożar po wybuchu w mieszkaniu, ogień i dym na klatce schodowej
Ubezpieczenie dla firm i instytucji na wypadek aktu terroryzmu lub sabotażu

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Marta Glegoła - Kitlitz

Specjalizuję się w ubezpieczeniach majątkowych i transportowych dla przemysłu.

Zarządzaj ryzykiem w firmie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki nagłych i niespodziewanych zdarzeń.