Ubezpieczenie D&O odpowiedzialności członków organów instytucji finansowych

Dlaczego warto?

Ochrona w związku z pełnioną funkcją

Ochrona w związku z pełnioną funkcją

Roszczenia wielu stron

Ochrona ubezpieczeniowa uruchomi się zarówno w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej instytucji finansowej.

Odszkodowanie za błędne decyzje

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie odszkodowania, do zapłaty którego są zobowiązani członkowie organów instytucji finansowej.

Ochrona spółek i ich władz

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dla kogo?

Ubezpieczenie zostało stworzone dla kadry menedżerskiej organów instytucji finansowych, czyli:

 • banków, w tym komercyjnych, inwestycyjnych lub spółdzielczych
 • instytucji pożyczkowych
 • towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • przedsiębiorstw typu private equity / venture capital
 • podmiotów świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego oraz bankowości inwestycyjnej
 • firm leasingowych i faktoringowych
 • domów maklerskich
 • ubezpieczycieli, reasekuratorów
 • krajowych instytucji płatniczych
 • instytucji odpowiedzialnych za organizację i rozliczenia transakcji na rynku kapitałowym (m.in. giełda, izby rozliczeniowe, depozytariusze, agenci transferowi)
 • pozostałych spółek świdczących usługi finansowe

O produkcie

Cechy i zalety

 • ochrona prywatnego majątku osób pełniących funkcje we władzach instytucji finansowej, w tym ochrona dla współmałżonków oraz spadkobierców członków organów instytucji finansowej
 • pokrycie kosztów obrony prawnej oraz zapewnienie środków na wypłatę odszkodowań
 • większa swoboda przy podejmowaniu strategicznych decyzji w instytucji finansowej
 • pozytywny wpływ na wizerunek instytucji finansowej w oczach partnerów biznesowych
 • profesjonalna pomoc i doradztwo świadczone przez lidera na rynku ubezpieczeń D&O w Polsce

Co obejmuje ubezpieczenie?

 • wypłata odszkodowania – zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody
 • ochrona dla instytucji finansowej w związku z roszczeniem z tytułu papierów wartościowych
 • wypłata odszkodowania w sprawach o naruszenie praw pracowniczych
 • pokrycie grzywien i kar administracyjnych nakładanych przez właściwe organy na członków organu instytucji finansowej
 • ochrona członków władz zasiadających w spółkach zależnych, bez konieczności zawierania oddzielnych umów ubezpieczenia
 • ochrona w przypadku odpowiedzialności członków władz za zobowiązania publicznoprawne spółki

Ubezpieczenie pokrywa:

 • odszkodowanie z tytułu wyrządzonej szkody
 • koszty obrony prawnej przed roszczeniem – także w sprawach karnych
 • koszty postępowania przygotowawczego
 • koszty odzyskania dobrego imienia
 • koszty postępowania ekstradycyjnego, koszty związane z postępowaniami dotyczącymi wolności lub mienia oraz koszty uzyskania kaucji, poręczeń czy gwarancji
 • inne dodatkowe koszty, zgodnie z ogólnymi warunkami


Ubezpieczenie zapewnia pokrycie odszkodowania, do zapłaty którego są zobowiązani członkowie organów instytucji finansowej na skutek ich błędnych decyzji, a także dla różnego rodzaju kosztów, w tym w szczególności kosztów obrony przed roszczeniami lub w ramach toczących się postępowań karnych, czy administracyjnych.

Zakres udzielonej ochrony obejmuje również sytuacje, gdy instytucja finansowa jest zobowiązana do pokrycia roszczenia w imieniu członka swoich władz, a nawet wtedy gdy sama instytucja finansowa jest adresatem roszczeń w związku z obrotem papierami wartościowymi czy naruszeniem praw pracowniczych.

Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenie chroni osoby ubezpieczone przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją w organach instytucji finansowej; chroni przede wszystkim majątek osobisty ubezpieczonych.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność ponoszoną przez osobę ubezpieczoną na skutek nieprawidłowego działania podjętego przy sprawowaniu funkcji kierowniczej, koszty obrony oraz innego rodzaju koszty tj. koszty zdarzenia kryzysowego, postępowania ekstradycyjnego, odzyskania dobrego imienia, koszty porady prawnej, koszty obrony z tytułu uszkodzenia ciała lub mienia, koszty stawiennictwa, awaryjne koszty zarządzania, grzywny i kary administracyjne.

Umowa jest zawierana na 12 miesięcy i obejmuje roszczenia podniesione wobec ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym i zgłoszone ubezpieczycielowi zgodnie z wymogami zawartej umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie D&O FI GUARD może być zawarte na sumę od 1 mln zł do nawet 65 mln zł.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia D&O FI GUARD 1.02.19

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia D&O FI PROTECT 15.01.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia D&O FI PROTECT 1.07.17

Pobierz

Wniosek ubezpieczeniowy - ubezpieczenie FI D&O

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

oszklony budynek instytucji finansowej
Ochrona aktywów finansowych i mienia banków na wypadek przestępstw
budynki instytucji finansowych, wieżowce na tle błękitnego nieba
Ochrona przed roszczeniami wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Grzegorz Szewczyk

Z rynkiem ubezpieczeniowym jestem związany od 2004 r. Pracowałem jako broker ubezpieczeniowy, likwidator szkód OC i D&O oraz underwriter OC. Obecnie odpowiadam za underwriting ubezpieczeń ryzyk finansowych dla instytucji finansowych tj. ubezpieczenia OC członków władz instytucji finansowych, ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej instytucji finansowych oraz ubezpieczenia sprzeniewierzeń i przestępstw komputerowych dla instytucji finansowych.

Ochrona spółek i ich władz

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.