Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej instytucji finansowych

Dlaczego warto?

W razie roszczeń z wielu stron

Ochrona instytucji finansowej przed roszczeniami ze strony klientów, organów regulacyjnych i organizacji skupiających i reprezentujących klientów, wynikającymi z nieprawidłowych działań zawodowych pracowników instytucji finansowej.

Obejmuje działania faktyczne lub domniemane

Ubezpieczeniem objęte są szkody wynikające z faktycznego lub domniemanego nieprawidłowego działania zawodowego.

Ochrona spadkobierców i współmałżonków

Konstrukcja ubezpieczenia przewiduje możliwość objęcia ochroną szkód wynikających z roszczeń podniesionych przeciwko spadkobiercom, przedstawicielom prawnym lub innym następcom prawnym, jak również współmałżonkom Ubezpieczonego.

Ochrona spółek i ich władz

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dla kogo?

Ubezpieczenie zostało stworzone z myślą o instytucjach finansowych, czyli:

 • bankach, w tym: komercyjnych, inwestycyjnych lub spółdzielczych
 • instytucjach pożyczkowych
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych
 • przedsiębiorstwach typu private equity / venture capital
 • firmach leasingowych i faktoringowych
 • firmach maklerskich działających na rynku papierów wartościowych
 • ubezpieczycielach
 • pozostałych spółkach świadczących usługi finansowe

O produkcie

Cechy i zalety

 • jeden z najszerszych zakresów ubezpieczenia na rynku, odpowiadający na potrzeby instytucji finansowych w związku ze specyfiką świadczonych przez nie usług
 • ochroną objęte są podmioty zależne ubezpieczonego bez konieczności aranżowania dla nich odrębnego pokrycia ubezpieczeniowego

Co obejmuje ubezpieczenie?

 • ochrona obejmuje nieprawidłowe działania zawodowe, czyli zaniedbania, błędy, działania lub zaniechania wynikające z nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania w ramach świadczenia usług finansowych, za które odpowiedzialność prawną ponosi instytucja finansowa
 • ochrona obejmuje każdego pracownika zatrudnionego w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, sezonowo lub tymczasowo, osobę pracującą na innej podstawie prawnej pod kontrolą i nadzorem instytucji finansowej
 • opcjonalne pokrycie retroaktywne oraz 3-letni przedłużony okres zgłaszania roszczeń po zakończeniu ochrony, w przypadku braku kontynuacji ubezpieczenia
 • pokrycie kosztów obrony prawnej
 • pokrycie odszkodowania i kosztów postępowania zasądzonych na podstawie orzeczenia wydanego wobec instytucji finansowej i/lub jej pracownika
 • odszkodowania wynikające z ugody

Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenie FIPI dedykowane jest dla instytucji finansowych takich jak banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, agenci transferowi, fundusze typu PE/VC, spółki zajmujące się zarządzaniem aktywami rynku kapitałowego, firmy leasingowe i faktoringowe oraz instytucje rynku usług płatniczych tj. krajowe instytucje płatnicze, a także instytucje zapewniające infrastrukturę służącą do prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego jak izby rozliczeniowe, depozytariusze, giełda.

Ubezpieczenie FIPI ma za zadanie chronić aktywa instytucji finansowej, a także jej pracowników na wypadek roszczeń klientów danej instytucji podniesionych w wyniku szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług świadczonych przez instytucję finansową na rzecz klientów za wynagrodzeniem.

Oprócz odszkodowania za poniesioną szkodę klienta instytucji finansowej, ubezpieczenie zapewnia również świadczenie w postaci kosztów obrony instytucji finansowej i jej pracowników w postępowaniu cywilnym, a także zasądzone koszty procesowe. Ubezpieczenie to zapewnia również koszty obrony dla pracowników instytucji finansowej we wszelkich postępowaniach przygotowawczych, wyjaśniających, karnych czy administracyjnych, w których wymagane będzie uczestnictwo pracownika instytucji finansowej i które zostaną wszczęte przez właściwy organ w związku z zarzutem nieprawidłowego działania zawodowego takiego pracownika popełnionego w ramach obowiązków służbowych.  

Umowa standardowo jest zawierana na okres 12 miesięcy i obejmuje roszczenia podniesione przeciwko ubezpieczonemu po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o okresy poprzednie jak i możliwość zgłaszania roszczeń w okresie dodatkowym już po wygaśnięciu właściwego okresu ubezpieczenia.  

Ubezpieczenie FIPI może być zawarte na sumę od 1 mln zł do nawet 65 mln zł.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia FI PI PROTECT 12.03.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia PI PROTECT - FINANCIAL INSTITUTIONS 15.01.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia PI PROTECT - FINANCIAL INSTITUTIONS 1.07.17

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

oszklony budynek instytucji finansowej
Ochrona aktywów finansowych i mienia banków na wypadek przestępstw
Chroni instytucję finansową oraz członków jej władz przed roszczeniami

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 528 51 00

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Grzegorz Szewczyk

Z rynkiem ubezpieczeniowym jestem związany od 2004 r. Pracowałem jako broker ubezpieczeniowy, likwidator szkód OC i D&O oraz underwriter OC. Obecnie odpowiadam za underwriting ubezpieczeń ryzyk finansowych dla instytucji finansowych tj. ubezpieczenia OC członków władz spółki, ubezpieczenia zawodowe oraz ubezpieczenia crime.

Ochrona spółek i ich władz

Zaufaj pionierom rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce i skorzystaj z naszego doświadczenia.