Ubezpieczenie ochrony skarbowej i podatkowej

Dlaczego warto?

Kompleksowa ochrona ryzyk podatkowych

Umowa ubezpieczenia zapewnia pokrycie szkód wynikających z roszczeń pracodawcy, kosztów postępowań, uszczerbku majątkowego w konsekwencji zapłaty kary/grzywny, sfinansowanie pomocy prawnopodatkowej.

Szeroki zakres ochrony

W zakresie podstawowym ochrona dla podmiotów obowiązanych obejmuje organizację i sfinansowanie pomocy prawnej nie tylko w razie sporów z organami podatkowymi, ale również z ZUS, PiP oraz PFRON.

Pomoc ekspertów „od ręki”

Usługa asysty prawnopodatkowej zapewnia odpowiedzi na pytania i wątpliwości w terminie do 3 dni roboczych.

Indywidualne podejście do potrzeb przedsiębiorcy

Możliwość rozszerzenia ochrony m.in. o dodatkowe limity w przypadku zatrudnienia kontraktorów oraz o pokrycie ryzyk wynikających z przepisów o schematach podatkowych dla zatrudnionych promotorów.

Bezpieczeństwo spółki i pracowników

Ubezpieczenie chroni zarówno spółkę, jak też wszystkich jej pracowników z działów księgowo-kadrowych odpowiedzialnych za obszary rachunkowości, podatków oraz sprawy kadrowo-płacowe.

Wyspecjalizowany produkt

Ochrona ubezpieczeniowa działa niezależnie od zmian w prawie podatkowym, a produkt jest jednym z niewielu na rynku w tym zakresie i jedynym w tak kompleksowej formie.

Ochrona skarbowa i podatkowa

Kompleksowa ochrona w zakresie ryzyk wynikających z prawa podatkowego

Dla kogo?

 • Dla jednostek będących wg ustawy o rachunkowości podatnikami, płatnikami lub inkasentami podatków oraz składek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności (przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, itp.)

O produkcie

Cechy i zalety

 • Możliwość objęcia w ramach jednej umowy ubezpieczenia wielu powiązanych ze sobą  podmiotów (np. kapitałowo, osobowo).
 • Grupowa/bezimienna forma ubezpieczenia ochrony skarbowej – ochroną objęte są wszystkie osoby wykonujące czynności księgowe oraz kadrowo-płacowe, a także osoby wykonujące funkcje zarządcze i nadzorcze nad tymi czynnościami.
 • Brak limitu sumy ubezpieczenia w zakresie ochrony podatkowej dla podmiotów obowiązanych w ramach sporów dotyczących danin publicznych, których obsługę prawnopodatkową organizuje i finansuje Colonnade.
 • Automatyczna ochrona dla nowo utworzonych i nowo nabytych podmiotów zależnych.
 • Szeroki katalog kosztów pokrywanych w związku z postępowaniami: karnoskarbowymi, karnymi, cywilnymi i administracyjnymi (np. koszty obrony, koszty odzyskania dobrego imienia, koszty wsparcia psychologicznego, koszty porady prawnej).
 • Bezterminowy automatyczny okres dodatkowy dla ustępujących osób ubezpieczonych oraz fakultatywny okres dodatkowy dla pozostałych osób ubezpieczonych w razie niezawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia o tożsamym zakresie.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie w zakresie dotyczącym osób ubezpieczonych (sekcja I) obejmuje:

 • Szkody wynikające z roszczeń podmiotu obowiązanego podniesionych wobec osoby ubezpieczonej zarzucające jej nieprawidłowe działanie w związku z wykonywaniem czynności księgowych.
 • Zasądzone w postępowaniu sądowym koszty i wydatki strony podnoszącej roszczenie, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych.
 • Koszty obrony.
 • Koszty odzyskania dobrego imienia.
 • Koszty wsparcia psychologicznego.
 • Wydatki na kaucje, poręczenia, gwarancje, złożenie środków pieniężnych do depozytu oraz koszty związane z postępowaniem dotyczącym wolności lub mienia.
 • Koszty postępowania karnego.
 • Koszty postępowania przygotowawczego.
 • Koszty porady prawnej.
 • Uszczerbek majątkowy powstały w majątku osoby ubezpieczonej w konsekwencji zapłaty grzywny lub kary nałożonej na osobę ubezpieczoną w postepowaniu karnoskarbowym.
 • Szkody wynikające z nieumyślnego i niezamierzonego zniszczenia, zagubienia lub utraty dokumentów powierzonych osobie ubezpieczonej oraz wynikające z nieumyślnego i niezamierzonego uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub nieuprawnionego ujawnienia danych powierzonych w związku z wykonywaniem czynności księgowych.
 • Szkody wynikające z postępowania administracyjnego dotyczącego schematów podatkowych, w tym uszczerbek majątkowy powstały w majątku osoby ubezpieczonej w konsekwencji zapłaty kary administracyjnej.
 • Szkody wynikające z postępowań porządkowych.

Ubezpieczenie w zakresie dotyczącym podmiotów obowiązanych (sekcja II) obejmuje:

 • Organizację i sfinansowanie usługi pomocy prawnopodatkowej świadczonej w związku z powstaniem sporu podatkowego.
 • Organizację i sfinansowanie usługi pomocy prawnopodatkowej świadczonej w związku z powstaniem sporu z ZUS, PIP, PFRON.
 • Organizację i sfinansowanie usługi pomocy prawnopodatkowej świadczonej dla osób fizycznych zatrudnionych przez podmiot obowiązany w związku ze wszczęciem postępowania podatkowego przeciwko tym osobom.
 • Organizację i sfinansowanie usług asysty podatkowej w związku z wystąpieniem problemu podatkowego.

Pytania i odpowiedzi

Ochroną objęte są z jednej strony podmioty, które zgodnie z polskim prawem pełnią rolę podatnika, płatnika lub inkasenta, czyli przede wszystkim przedsiębiorcy, ale też np. fundacje i stowarzyszenia. Z drugiej strony ochrona obejmuje osoby odpowiedzialne za rachunkowość, podatki, wykonujące w nich czynności księgowe (np. główna księgowa), jak i zarządcze (np. dyrektor finansowy, czy członek zarządu występujący w roli kierownika jednostki).

Ochroną objęte są  kontrole i postępowania podatkowe, a także spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o ochronę dla osób ubezpieczonych to ubezpieczenie chroni je zarówno w zakresie roszczeń cywilnych pracodawcy, jak i postępowań karnych, karnoskarbowych czy administracyjnych.

Mała firma również mierzy się z wyzwaniami wynikającymi z prawa podatkowego: szuka odpowiedzi na pytania, może być adresatem kontroli lub postępowań podatkowych, a w stosunku do jej pracowników może być prowadzone postepowanie karnoskarbowe. Małe firmy nie zawsze mają stałą obsługę prawną. A ubezpieczenie odpowiada w pełni na ich potrzeby.

Ubezpieczenie TAX PROTECT nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, nie należy go mylić z obowiązkowym ubezpieczeniem OC biura rachunkowego.

Ofertę można uzyskać zwracając się, osobiście lub przez swojego brokera, do partnera Colonnade – spółki Cellent.

Nie. Ubezpieczenie składa się z dwóch sekcji. Można zdecydować się jedynie na ochronę skarbową dla osób fizycznych (sekcja I), ochronę podatkową dla podmiotów obowiązanych (sekcja II) lub na pełen zakres (ochrona skarbowa i podatkowa, sekcja I i II).

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia TAX PROTECT 25.01.23

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

biurowce, zarząd, managerowie, wieżowce, wykresy, dane finansowe, ubezpieczenie D&O
D&O
Ubezpieczenie zapewnia ochronę prywatnego majątku przed konsekwencjami podjętych decyzji

Jak kupić ubezpieczenie?

Reprezentant

Cellent Sp. z o.o.

+48 22 112 04 74

m.kiepurska@cellent.pl

Zadzwoń

+48 506 147 740

pon.–czw. 9.00–17.00

pt. 9.00–16.00

Dla Brokerów i Agentów

Nowych oraz współpracujących z nami brokerów zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Arkadiusz Obiegły
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Ewelina Franczuk
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Iwona Białogłowska
Regional Sales Manager
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Marek Gurbała
Corporate Sales Director
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager
Paweł Polniak
Regional Sales Manager

Nasz ekspert

Grzegorz Szewczyk

Z rynkiem ubezpieczeniowym jestem związany od 2004 r. Pracowałem jako broker ubezpieczeniowy, likwidator szkód OC i D&O oraz underwriter OC. Obecnie odpowiadam za underwriting ubezpieczeń ryzyk finansowych dla instytucji finansowych tj. ubezpieczenia OC członków władz instytucji finansowych, ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej instytucji finansowych oraz ubezpieczenia sprzeniewierzeń i przestępstw komputerowych dla instytucji finansowych.

Ochrona skarbowa i podatkowa

Kompleksowa ochrona w zakresie ryzyk wynikających z prawa podatkowego.