05.06.2024

Ubezpieczenia szkolne – czy warto się na nie decydować?

Ubezpieczenie szkolne dziecka nie jest obligatoryjne i tak naprawdę to od rodzica lub opiekuna zależy, czy zdecyduje się on wykupić taką polisę. Czy jednak warto zdecydować się na taką umowę? A może koszty pozostają niewspółmiernie wysokie do zakresu ochrony? W tym materiale przyjrzymy się bliżej faktom i mitom związanym z dobrowolnym ubezpieczaniem szkolnym dla uczniów.


Ubezpieczenie NNW szkolne – czyli jakie?

Polisy przeznaczone dla dzieci, w tym dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich, przyjmują formę ubezpieczeń NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków. W zależności od warunków podawanych przez wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe, zakres takiego ubezpieczenia dziecka może być różny dla każdego podmiotu – jednak w wielu elementach polisy różnych firm pokrywają się i dotyczą, na przykład:

  • ochrony dziecka (ucznia) tak na terenie kraju, jak i poza granicami,
  • ubezpieczenia ucznia zarówno od nieszczęśliwych wypadków na terenie placówki oświatowej (wypadki w trakcie realizowania obowiązku szkolnego), jak i poza nią – chociażby w trakcie zajęć pozalekcyjnych,
  • ochrony dziecka w drodze do i ze szkoły/zajęć pozalekcyjnych,
  • ubezpieczenia w czasie wolnym dziecka – w tym, gdy przebywa ono na placu zabaw, podczas uprawiania sportów i temu podobnych,
  • ochronę ucznia w trakcie odbywania przez niego praktyk szkolnych/zawodowych poza placówką edukacyjną.

Jak widać, zakres ubezpieczenia szkolnego może być znaczny, a co za tym idzie jedna polisa jest w stanie w stosunkowo wysokim stopniu zabezpieczyć dziecko i rodzica czy opiekuna na wypadek różnych zdarzeń losowych.


W jakich sytuacjach może dojść do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia szkolnego NNW dziecka?

W zależności od pakietu ubezpieczeniowego, którym objęte jest dziecko, towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić należne świadczenia pieniężne w przypadku potwierdzenia wystąpienia sytuacji ujętych w podpisanej umowie ubezpieczeniowej.

Tym samym uczeń szkoły podstawowej czy średniej, w wyniku doznanej szkody, otrzyma odszkodowanie za, na przykład, doznanie wstrząśnienia mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu (kwota zazwyczaj odpowiada procentowemu wskazaniu uszczerbku), pobyt w szpitalu, pogryzienie przez psa, ukąszenie przez kleszcza, ale również w przypadku śmierci rodzica lub obojga rodziców.

Wypłacane w takich wypadkach odszkodowanie może zostać przeznaczone na opłacenie kosztów rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i podobnych kwestii.

Jednocześnie opiekunowie lub rodzice dziecka, które zostało objęte ubezpieczeniem szkolnym NNW, także otrzymają stosowne odszkodowanie, jeżeli w wyniku zdarzenia losowego dojdzie do śmierci dziecka.


Czy ubezpieczenie szkolne jest drogie?

Oczywiście – moglibyśmy polemizować o tym, do jakiej wysokości składki polisa ubezpieczeniowa NNW dziecka będzie uznawana za drogą, jednak w przypadku ubezpieczeń szkolnych należy wyraźnie podkreślić, że są one niezwykle korzystne finansowo dla rodziców lub opiekunów i, biorąc pod uwagę możliwy zakres ubezpieczenia, składki pozostają na wyjątkowo przystępnym poziomie cenowym.

Najprostsze ubezpieczenie szkolne wymaga opłacanie jednorazowej składki rocznej, której wysokość nie przekracza zaledwie… kilkudziesięciu złotych. Tak – zwykła, prosta polisa będzie kosztować rodzica zapewne mniej, niż 100 złotych na rok! Przy czym nawet w podstawowej wersji może zapewnić dziecku bardzo szeroki zakres ochrony.

Im bardziej pakiet polisy zostanie rozbudowany, tym wyższa będzie składka, jednak nadal nie powinna ona przekroczyć kwoty kilkuset złotych na rok (zwykle są to kwoty mieszczące się w widełkach od 200 do około 400 złotych, ale podkreślamy, że jest to zawsze kwestia indywidualnych wyliczeń).

Tym samym stanowczo podkreślamy, że ubezpieczenie szkolne NNW dla Twojego dziecka, nawet w najdroższym możliwym wariancie, pozostaje niezwykle korzystną formą ochrony ucznia!