Colonnade Insurance Société Anonyme, z siedzibą w Luksemburgu, Rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu pod numerem B61605, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości, wynoszącym 9 500 000 EUR, posiadająca status dużego przedsiębiorcy,

działająca w Polsce poprzez

Colonnade Insurance Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 67, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000678377, NIP 1070038451, REGON 367316397.