23.06.2021

Beneficjent

Ubezpieczenie to ochrona finansowa. Działa jak poduszka powietrzna. Uruchamia się w sytuacjach awaryjnych. To bardzo szerokie zagadnienie, które dotyczy choroby, nagłego wypadku lub śmierci bliskiej osoby. Świadczenia wypłacane są na skutek zdarzeń losowych z udziałem ubezpieczonego. Co dzieje się ze środkami finansowymi w momencie śmierci posiadacza takiej polisy? To pytanie zwróci Waszą uwagę na beneficjenta.

Beneficjent, czyli…

Słowo „benefit” oznacza korzyść. Termin funkcjonuje także w świecie ubezpieczeń. Beneficjentem nazywamy osobę fizyczną lub prawną, która otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku śmierci ubezpieczonego. Mówiąc prościej – to uposażony, który otrzyma pieniądze z polisy po śmierci ubezpieczonego. Najczęściej termin ten pojawia się w odniesieniu do ubezpieczeń na życie. Beneficjent nie jest stroną ani przedmiotem umowy ubezpieczeniowej. W chwili śmierci ubezpieczonego, otrzymuje wypłatę świadczenia zgodnie z zapisami w polisie. Właśnie dlatego tak ważne jest, by pamiętać o wskazaniu takiej osoby w polisie ubezpieczeniowej.

Kto może być beneficjentem w polisie?

Beneficjentem lub inaczej osobą uposażoną może być każdy, kto posiada zdolność prawną. Z reguły posiadacze polisy wskazują najbliższych lub członków rodziny. Jednak nie ma obowiązku, żeby uposażać kogoś spokrewnionego. Tylko od Ciebie zależy, kogo wpiszesz w tym dokumencie. Nie musisz wskazywać osoby fizycznej. Beneficjentem polisy może być na przykład organizacja charytatywna. W przypadku Twojej śmierci, ubezpieczyciel wypłaci środki osobie lub organizacji, które wskażesz w umowie. Osoby uposażone możesz zmienić w trakcie trwania polisy.

Nieletni uposażony

Czasami zdarza się, że Ubezpieczyciel uposaża osobę nieletnią, np. dziecko. Wtedy kontrolę nad świadczeniem ma sąd rodzinny. Wskazuje opiekunów prawnych uposażonego, którzy dysponują środkami finansowymi. Cel spożytkowania tych pieniędzy powinien służyć uposażonemu. Element ten chroni interesy dziecka. Opiekunowie prawni muszą dowieść, że pieniądze wypłacone ze świadczenia były użyte na dla nieletniego beneficjenta.

Co się dzieje, gdy nie wskażesz uposażonego?

Istnieje błędne przekonanie, że po śmierci ubezpieczonego, pieniądze z polisy przepadają. Środki finansowe z ubezpieczenia na życie są dziedziczone. Świadczenie przysługuje małżonkowi lub partnerowi (w sytuacji, gdy ubezpieczony pozostaje w związku nieformalnym). W razie braku małżonka lub partnera, świadczenie zostanie wypłacone spadkobiercom ustawowym ubezpieczonego. Dlatego jeżeli zależy Ci, by pieniądze trafiły do konkretnej osoby, warto nas o tym powiadomić. Wystarczy krótka, pisemna deklaracja. Na podstawie tego dokumentu, świadczenie zostanie wypłacone osobie, którą wskażesz.

Jak wskazać beneficjenta?

Na naszej stronie, w zakładce dokumenty, znajduje się formularz Dyspozycja wskazania beneficjentów. Wystarczy go pobrać i wypełnić. Warto to zrobić tuż po podpisaniu umowy ubezpieczenia. Gotowy dokument wystarczy przesłać na adres mailowy.

Instrukcja wypełnienia formularza

Formularz Dyspozycji wskazania beneficjentów w przypadku polisy indywidualnej wypełnia tylko właściciel polisy. W dokumencie można wskazać dowolną liczbę beneficjentów. Należy pamiętać, by kwotę ubezpieczenia podzielić procentowo między uposażonymi tak, by finalnie rozdysponować 100% wartości świadczenia. Ostatnia czynność to złożenie dwóch jednakowych podpisów we wskazanych miejscach.

Inaczej wygląda wypełnienie formularza w wariancie rodzinnym. Wniosek składa się z dwóch stron. Pierwszą stronę formularza wypisuje właściciel polisy (tzw. ubezpieczający). Liczba uposażonych wskazanych w sekcji „Dyspozycja mianowania beneficjentów” może być dowolna. Ważne, żeby w tym przypadku pamiętać o rozdysponowaniu całej kwoty świadczenia między wskazanych uposażonych. Na pierwszej stronie, właściciel polisy składa dwa podpisy we wskazanych miejscach. Drugą stronę formularza wypełnia tylko osoba ubezpieczona. Żeby rozwiać wątpliwości, warto przejrzeć wzór prawidłowo wypełnionej dyspozycji wskazania beneficjentów na naszej stronie internetowej. Jest dostępny w plikach do pobrania.